TRUNG T?M H?P TáC DOANH NGHI?P Và H? TR? H?C SINH, SINH VIêN

?

??a ch?:?365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu? Hu?.

?i?n tho?i - Fax: 0234.3823044

Giám ??c: ThS. ??ng V?n Ph??c

Phó giám ??c: ThS. Nguy?n ??ng Hoàng Tú

Trung tam H?p tác doanh nghi?p và h? tr? h?c sinh, sinh viên thu?c Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?, ?óng vai trò c?u n?i gi?a nhà tr??ng - doanh nghi?p - ng??i h?c góp ph?n ngày càng nang cao ch?t l??ng ?ào t?o, ?áp ?ng nhu c?u x? h?i.

H? và tên: ??ng V?n Ph??c
N?m sinh: 1974
Ch?c v?: Giám ??c
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Nguy?n ??ng Hoàng Tú
N?m sinh: 1991
Ch?c v?: Phó giám ??c
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Nguy?n Ng?c Tùng
N?m sinh: 1977
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? D??ng V?n L?p
N?m sinh: ?
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên: Lê V? Qu?nh Viên
N?m sinh: 1988
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? ??ng Th? Hoài Ph??ng
N?m sinh: 1989
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?