TRUNG T?M THí NGHI?M Và KI?M ??NH X?Y D?NG

?

Quá trình hình thành và phát tri?n

  • Thành l?p vào ngày 01 tháng 01 n?m 2015 trên c? s? Phòng Thí nghi?m ki?m ??nh xay d?ng LAS-XD1216 thu?c Khoa Xay d?ng

??a ch?:____ ? ? ? ? ?T?ng II nhà C, C? s? 1, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
?__________ ? ? ? ? ??365 ?i?n Biên Ph?, p. Tr??ng An, tp.?Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?
?i?n tho?i:? ? ? ?? 0543 823044 - nhánh 110

Giám ??c:? ? ? ? ? Th?c s? Lê Thanh Phong

?

H? và tên: Lê Thanh Phong
N?m sinh: 1982
Ch?c v?: Giám ??c
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Tr?n Vi?t ?ài
N?m sinh: 1986
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Phan T?i Kh??ng Hoàng
N?m sinh: 1989
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:? Tr?n V?n Huy
N?m sinh: 1992
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:  Ph?m H?ng
N?m sinh: 1986
Ch?c v?: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

H? và tên:  Ngô Th? Thanh H??ng
N?m sinh: 1990
Ch?c v?: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u