TRUNG T?M SáT H?CH LáI XE C? GI?I ???NG B?

?

??a ch?: Ph??ng Th?y Ph??ng, th? x? H??ng Th?y, t?nh Th?a Thiên Hu?.

?i?n tho?i - Fax: 054.3853555

Giám ??c: Ths. Lê Quang Hoàng

Phó giám ??c: C? nhan Ng? Vi?t Vi?t

Trung tam Sát h?ch lái xe c? gi?i ???ng b?, thu?c Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?, là trung tam sát h?ch lái xe lo?i I, ???c xay d?ng theo quy ho?ch c?a B? Giao th?ng v?n t?i.

Trung tam có ??y ?? các h?ng m?c c?ng trình c? b?n và c?ng trình ph? tr? (gara, nhà ?n, phòng ngh?), ?t? sát h?ch và thi?t b? ki?m tra ch?m ?i?m theo quy ??nh tiêu chu?n ngành s? 22TCN-286-01 Trung tam sát h?ch lái xe c? gi?i ???ng b?.

Ch?c n?ng, nhi?m v?:

1. T? ch?c sát h?ch t?t c? các h?ng gi?y phép lái xe.

2. B? trí san t?p lái ?? h?c các khoa m?c th?c hành lái xe ?t?, m?t?.

Ho?t ??ng d?ch v?:

1. Cho thuê xe ?n luy?n trong hình, trên ???ng (có giáo viên h??ng d?n).

2. Có phòng ngh? cho nh?ng thí sinh ? xa.

3. Có nhà ?n ph?c v?.

H? và tên: Lê Quang Hoàng
N?m sinh: 1972
Ch?c v?: Giám ??c
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

??

H? và tên: Ng? Vi?t Vi?t
N?m sinh: 1974
Ch?c v?: Phó giám ??c
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

H? và tên:? Nguy?n L?u K?
N?m sinh: 1978
Ch?c v?: ?
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên: Nguy?n Thanh Bình
N?m sinh: 1979
Ch?c v?: Nhan viên t? TC-KH
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n M?nh Hùng
N?m sinh: 1965
Ch?c v?: Nhan viên t? TC-KH
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: D??ng Thành Lam
N?m sinh: 1965
Ch?c v?: Nhan viên t? TC-KH
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n Khoa Thanh Du?n
N?m sinh: 1985
Ch?c v?: Nhan viên t? PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n V?n S?n
N?m sinh: 1985
Ch?c v?: Nhan viên t? PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n Tr?ng Tr??ng
N?m sinh: 1979
Ch?c v?: Nhan viên t? PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Lê Thành Tu?n
N?m sinh: 1985
Ch?c v?: Nhan viên t? PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n ?oàn
N?m sinh: 1972
Ch?c v?: Nhan viên T? b?o v? ? ? ??
E-mail: ?

?

H? và tên: ?oàn Thu?n
N?m sinh: 1987
Ch?c v?: Nhan viên T? b?o v? ? ? ??
E-mail: ?

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u