Quá trình hình thành và phát tri?n:

广西快3投注网站Trung tam B?o trì và s?a ch?a ? t? Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? ???c thành l?p n?m 2008 v?i tên g?i ban ??u là X??ng Th?c hành s?a ch?a ? t? thu?c khoa c? khí Giao th?ng Tr??ng Trung h?c giao th?ng v?n t?i Hu? và có 3 ng??i (01 k? s? C? khí ??ng l?c, 01 Cao ??ng C? khí ??ng l?c, 01 trung c?p c? khí ch? t?o), n?m 2009 ???c ??i tên thành X??ng c? khí tr?c thu?c Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu? ??n cu?i n?m 2015 Nhà tr??ng ???c nang c?p thành Tr??ng Cao ??ng giao th?ng Hu? và ??u n?m 2016 X??ng c? khí ???c nang c?p thành Trung tam B?o trì và S?a ch?a ? t?. Hi?n nay Trung tam có t?ng s? cán b?, c?ng nhan viên ch?c là 9 ng??i. Trong ?ó: 01 th? máy b?c 7/7, 01 th? ?i?n ? t? b?c 7/7, 01 trung c?p c? khí ch? t?o, 02 trung c?p c? khí s?a ch?a ? t?, 01 k? s? ch? t?o máy, 01 k? s? c? khí ??ng l?c, 01 ?ang h?c th?c s? k? thu?t c? khí ??ng l?c, 01 th?c s? k? thu?t c? khí ??ng l?c.

??a ch?: T?ng I, Nhà E, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?, 365 ?i?n Biên Ph? Thành Ph? Hu?.

?i?n tho?i: 广西快3投注网站0234 3823044 - nhánh 105

Web: 广西快3投注网站http://cdgthue.edu.vn/index.php/trung-tam-bao-tri-va-sua-chua-o-to

Ch?c n?ng:

Giúp Ban Giám hi?u v? c?ng tác qu?n ly k? thu?t ? t?, gi?ng d?y th?c hành c? khí, b?o trì và s?a ch?a ? t? h? Trung c?p, Cao ??ng, gi?ng d?y m?t s? m?n ly thuy?t h? s? c?p ngh? và b?o d??ng s?a ch?a ? t?;

Nhi?m v?:

广西快3投注网站- Gi?ng d?y và biên so?n giáo án, giáo trình các m?n ly thuy?t c?a h? s? c?p ngh? và H??ng d?n h?c th?c hành ??i h?c sinh Trung c?p, Cao ??ng ngành b?o trì và s?a ch?a ? t?;

- Qu?n ly k? thu?t, b?o d??ng s?a ch?a ph??ng ti?n ? t? và thi?t b? C? khí;

广西快3投注网站- Thi?t k?, thi c?ng c?i t?o ph??ng ti?n c? gi?i ???ng b? và th?c hi?n d?ch v? b?o d??ng s?a ch?a ? t?;

- L?p ??t và b?o hành thi?t b? giám sát hành trình.

广西快3投注网站- L?p k? ho?ch ??u t? c? s? v?t ch?t Trung tam BT&SC ? t? và ph? tùng ? t?;

Và th?c hi?n các nhi?m v? khác do Ban Giám hi?u giao.

Danh hi?u và khen th??ng

广西快3投注网站- Gi?y khen c?a Giám ??c S? Giao th?ng v?n t?i t?nh Th?a Thiên Hu? v? T?p th? tiêu bi?u trong phong trào thi ?ua yêu n??c g?n v?i “ H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh” giai ?o?n 2011-2012.

广西快3投注网站- T?p th? lao ??ng xu?t s?c(2017,2018)

- B?ng khen c?a Ch? t?ch UBND t?nh Th?a Thiên Hu? (2018)

?

?

H? và tên: Lê Quang Kính
N?m sinh: 1980
Ch?c v?: Giám ??c
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Lê Tr?ng D?ng
N?m sinh: 1985
Ch?c v?: Phó Giám ??c
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n Qu?c Cát
N?m sinh: 1968
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:  Tr?n Xuân C?m
N?m sinh: 1984
Ch?c v?: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

H? và tên: Tr?n H?i Minh
N?m sinh: 1984
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Chau Qu?c Phong
N?m sinh: 1970
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Nguy?n ??ng ??c Quy
N?m sinh: 1995
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên: Tr?n V?n Th?nh
N?m sinh: 1966
Ch?c v?: Nhan viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Phan T?n ?àn
N?m sinh: 1979
Ch?c v?: Gi?ng viên b? m?n C? khí
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u