PHòNG T? CH?C - HàNH CHíNH

?

Quá trình hình thành và phát tri?n

  • N?m 1993, thành l?p Phòng T? ch?c – Giáo v?.
  • N?m 2005, sáp nh?p Ban Hành chính – Qu?n tr? v?i Phòng T? ch?c – Giáo v?, t? ?ó thành l?p Phòng T? ch?c – Hành chính và Phòng ?ào t?o.

??a ch?:____ ? ? ? ? ?T?ng I nhà A, C? s? 1, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
?__________ ? ? ? ? ??365 ?i?n Biên Ph?, p. Tr??ng An, tp.?Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?
?i?n tho?i: ? ? ? ?? ?0543. 823044 - Nhánh 107

Tr??ng phòng:? ?C? nhan Nguy?n Anh Tài

Phó Tr??ng phòng:? ?C? nhan Nguy?n V?n S?n

?

H? và tên: Nguy?n Anh Tài
N?m sinh: 1971
Ch?c v?: Tr??ng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Nguy?n V?n S?n
N?m sinh: 1979
Ch?c v?: Phó tr??ng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:? Nguy?n Th? Ng?c Huy?n
N?m sinh: 1982
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:  Võ Th? Ng?c Anh
N?m sinh: 1965
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

H? và tên:  Nguy?n Ph??ng Long
N?m sinh: 1989
Ch?c v?: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u