PHòNG TàI CHíNH - K? TOáN

?

Quá trình hình thành và phát tri?n

  • N?m 1993, thành l?p Phòng Tài v?.

  • N?m 2005, ??i tên thành Phòng Tài chính k? toán.

??a ch?:____ ? ? ? ? T?ng I nhà A, C? s? 1, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
?__________ ? ? ? ? 365 ?i?n Biên Ph?, p. Tr??ng An, tp.?Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?
?i?n tho?i: ? ? ? ?? ?0543. 823044 - Nhánh 106
Tr??ng phòng:? ? C? nhan Lê Th? Loan

?

H? và tên:? Tr?n Lê Uyên Ph??ng
N?m sinh: 1982

Ch?c v?:

?

广西快3投注网站K? toán tr??ng

Tr??ng phòng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:? Lê V?n Anh
N?m sinh: 1974
Ch?c v?: Phó tr??ng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:  Ngô Th? Ki?u Oanh
N?m sinh: 1969
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

H? và tên:? Nguy?n Th? L? Thu
N?m sinh: 1970
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u