PHòNG QU?N TR? C? S? V?T CH?T

?

Quá trình hình thành và phát tri?n

  • Ngày 01/01/2010, thành l?p T? Qu?n tr? ??i s?ng – Khoa h?c c?ng ngh?.
  • Tháng 4/2011, nang c?p thành Phòng Khoa h?c, ??i ngo?i và ??m b?o ch?t l??ng.
  • Tháng 7/2013, tách ra và tái l?p T? Qu?n tr? c? s? v?t ch?t t? Phòng Khoa h?c, ??i ngo?i và ??m b?o ch?t l??ng.
  • Ngày 01/4/2015 nang c?p thành Phòng Qu?n tr? c? s? v?t ch?t.

??a ch?:____ ? ? ? ?T?ng II nhà A, C? s? 1, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
?__________ ? ? ? ??365 ?i?n Biên Ph?, p. Tr??ng An, tp.?Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?

Tr??ng phòng:? ?Th?c s??Nguy?n Xuan Th?y

?

H? và tên: Nguy?n Xuan Th?y
N?m sinh: 1976
Ch?c v?: Tr??ng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Hoàng H??ng Tr?m
N?m sinh: 1976
Ch?c v?: Phó tr??ng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên: Hu?nh V?n ?ính
N?m sinh: 1977
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Chau Nguy?n Thùy D??ng
N?m sinh: 1989
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:? Nguy?n Lê ??c
N?m sinh: 1994
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u