PHòNG KHOA H?C, ??I NGO?I Và ??M B?O CH?T L??NG

??a ch?:____T?ng II nhà A, C? s? 1, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
?__________?365 ?i?n Biên Ph?, p. Tr??ng An, tp.?Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?
?i?n tho?i:? 054.3823044 – nhánh 111
Tr??ng phòng:?Th?c s??Nguy?n Xuan Trung

Danh hi?u thi ?ua, khen th??ng:

  • T?p th? lao ??ng xu?t s?c n?m 2016

H? và tên: Nguy?n Xuan Trung
N?m sinh: 1973
Ch?c v?: Tr??ng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Hoàng Hùng
N?m sinh: 1973
Ch?c v?: Phó tr??ng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Ng? Qu?c H?ng
N?m sinh: 1987
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? ?inh Nh? Ti?n
N?m sinh: 1992
Ch?c v?: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u