KHOA X?Y D?NG

?

Quá trình hình thành và phát tri?n

  • Thành l?p vào ngày 05 tháng 9 n?m 2006.
  • ?ào t?o các ngành Xay d?ng c?u ???ng, Xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p h? trung c?p.
  • Tham gia ?ào t?o trình ?? trung c?p, cao ??ng, liên th?ng ??i h?c và h? s? c?p ngh?.

??a ch?:____ ? ? ? ?T?ng II nhà A, C? s? 1, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
?__________ ? ? ? ??365 ?i?n Biên Ph?, p. Tr??ng An, tp.?Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?

Tr??ng khoa:? ?Th?c s? Phan Quang Bình

H? và tên: Phan Quang Bình
N?m sinh: 1976
Ch?c v?: Tr??ng khoa
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

H? và tên: Ph?m Tr??ng Hi?u
N?m sinh: 1983
Ch?c v?: Gi?ng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n V? Long
N?m sinh: 1978
Ch?c v?: Gi?ng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: Nguy?n V?n Ng?n
N?m sinh: 1977
Ch?c v?: Gi?ng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên: ?? Trung
N?m sinh: 1976
Ch?c v?: Gi?ng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u