KHOA KINH T?

Quá trình hình thành và phát tri?n

  • Thành l?p vào ngày 05 tháng 9 n?m 2006.
  • ?ào t?o các ngành K? toán doanh nghi?p, Tài chính – Ngan hàng, Kinh t? v?n t?i, Kinh doanh v?n t?i ???ng b? h? trung c?p.
  • Tham gia ?ào t?o trình ?? trung c?p, cao ??ng, liên th?ng ??i h?c và h? s? c?p ngh?.

??a ch?:____ ? ? ? ?T?ng I nhà C, C? s? 1, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
?__________ ? ? ? ??365 ?i?n Biên Ph?, p. Tr??ng An, tp.?Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?
?i?n tho?i:? ? ? ?054.3823044 – nhánh 121
Tr??ng khoa:? ?Th?c s??Nguy?n Thanh Khanh

?

H? và tên:? Nguy?n Thanh Khanh
N?m sinh: 1979
Ch?c v?: Tr??ng khoa
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên: Ng? Tu?n Huy
N?m sinh: 1970
Ch?c v?: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

H? và tên:? Lê Th?o Quyên
N?m sinh: 1984
Ch?c v?: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

?

H? và tên:  Ph?m Th? Ng?c Trung
N?m sinh: 1982
Ch?c v?: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u