广西快3投注网站Danh m?c sáng ki?n n?m 2018

DANH M?C SáNG KI?N N?M 2018

STT Tên tác gi? Tên gi?i pháp X?p lo?i
1 Nguy?n Khoa Thanh Du?n ?ng n?i ???ng d?n h?i tín hi?u C
2 Hoàng Ti?n D?ng ?i?u ch?nh k? ho?ch h?c trên xe có g?n thi?t b? ch?m ?i?m t? ??ng k?t h?p v?i ph??ng ti?n c?a TTSH h?c hình và ???ng theo k? ho?ch kh?ng có thi?t b? ch?m ?i?m t? ??ng C
3 Lê Quang Hoàng Làm giá ?? và d?ch chuy?n b? thu phát sóng Wifi chuyên dùng ??n v? trí thích h?p ?? ?n ??nh cho vi?c nh?n tín hi?u gi?a các xe sát h?ch và máy ch? trong hình liên hoàn C
4 Hoàng Hùng Thi?t k? giá b?ng ph?c v? c?ng tác gi?ng d?y l?u ??ng B
5 Lê Quang Kính M? hình h? th?ng Pan ??ng c? Diesel B
6 Nguy?n Thanh Khanh S? d?ng hàm m?c tiêu GOAL SEEK trong Excel ?? gi?i bài toán ?i?m hòa v?n C
7 Tr?n V?n Th?nh Thi?t b? b?m d?u nh?n vào h?p s?, c?u xe ? t?. C
8 Nguy?n ??ng Th?ng (50%), Ng? S? Các (50%) Các gi?i pháp tuy?n sinh ??i t??ng h?c viên b? ?nh h??ng do s? c? m?i tr??ng bi?n h?c lái xe ? t? trên ??a bàn t?nh Th?a Thiên Hu? B
9 Nguy?n ??ng Th?ng (70%), Nguy?n Xuan Th?y(30%) Thi?t k? kh?ng gian phòng ch? k?t h?p c?n tin ph?c v? ?ào t?o và sát h?ch lái xe ? t? t?i Trung tam Sát h?ch lái xe c? gi?i ???ng b?. B
10 Nguy?n H?u Trí ?ng d?ng ph?n m?m m? ph?ng và thi?t b? th?c t? ?o ?? d?y th?c hành các m? ?un chuyên ngành C?ng ngh? ? t?. B
11 Ng? Vi?t Vi?t C?i ti?n Giá ?? c?m bi?n phát hi?n t? tính trên xe ? t? sát h?ch trong hình C?

?