TT

Tên tác gi?

Tên gi?i pháp

N?i dung tóm t?t

L?i ích thu ???c

1

Lê Quang Hoàng

Gi?i pháp ?i?u ch?nh ?o?n ???ng sát h?ch lái xe ? t? các h?ng B,C,D,E và h?ng Fc.

?i?u ch?nh v? trí, ?? dài ???ng sát h?ch lái xe ? t? các h?ng theo yêu c?u Quy chu?n: QCVN 40 : 2015/BGTVT ?? làm gi?m ùn t?c trong khi thi t?t nghi?p và sát h?ch trên ???ng.

- Ti?t ki?m t? 2-3 phút m?i l??t, 500m m?i vòng thi t?t nghi?p và sát h?ch;

- Gi?m ùn t?c và ??m b?o an toàn h?n trong quá trình thi t?t nghi?p và sát h?ch;

- ??m b?o kh?ng b? m?t tín hi?u trên ???ng.

?

Lo?i C

2

Lê Quang Hoàng

Gi?i pháp thi?t k? làm m?i 02 ghép xe ngang vào n?i ?? h?ng B, l?p m?i thi?t b? ch?m ?i?m t? ??ng h?ng B1 s? t? ??ng trong hình và các xe trên ???ng.

L?a ch?n v? trí phù h?p ?? b? trí làm m?i 02 n?i ghép xe ngang vào n?i ?? h?ng B trên san sát h?ch. Thi?t k? thêm làn ???ng ph?, t?o ???ng d?n vào và ra h?p ly cho xe vào hình ghép xe vào n?i ??, ??m b?o ?úng quy trình mà kh?ng v??ng m?c t?t c? các xe ?ang sát h?ch trong hình.

- Rút ng?n th?i gian sát h?ch và t?t nghi?p so v?i tr??c ?ay;

- Kh?ng ph?i d?ch chuy?n các bài sát h?ch khác trong hình liên hoàn.

?

Lo?i C

3

Nguy?n Tr??ng Thanh

Kh?c ph?c c?i t?o c?m bi?n phát hi?n t? tính c? ?? h?ng ?? l?p c?m bi?n m?i

T?n d?ng c?m bi?n c? b? h?ng giá l?p, gia c?ng giá l?p m?i phù h?p v?i h? th?ng thi?t b? sát h?ch m?i trên xe ? t? h?ng B.

- T?n d?ng ???c ?? c?;

- Thay th? nhanh chóng.

?

Lo?i C

4

Tr?n H?i Minh

Gia c?ng b? c?o piston b?u phanh c?a xe ? t? Isuzu.

Ch? t?o b? c?o dùng ?? tháo piston b?u phanh xe ? t? Isuzu b? bó k?t t? v?t li?u t?n d?ng.

Thu?n ti?n và gi?m th?i gian s?a ch?a, kh?ng làm h?ng b?u phanh.

?

Lo?i C

5

?? Xuan Qu?ng

Gia c?ng b? c?o v? l?ng c?a xe Daewoo Lanos.

Ch? t?o b? c?o dùng ?? tháo v? l?ng c?a xe Daewoo Lanos.

Thu?n ti?n và gi?m th?i gian s?a ch?a, kh?ng làm h?ng tr?c lái.

?

Lo?i C

6

Nguy?n Xuan Quang

L?p ??t c?ng t?c chuy?n ??i h? th?ng ?i?u khi?n quá trình ?n luy?n và sát h?ch th?c hành m? t? A1, A2.

L?p ??t c?ng t?c chuy?n ??i ch? ?? gi?ng d?y – sát h?ch trên h? th?ng thi?t b? sát h?ch lái xe m? t? h?ng A1, A2 thay cho vi?c ??u n?i th? c?ng.

- D? s? d?ng.

- Gi?m nguy c? ch?m, cháy thi?t b?.

- Ti?t ki?m th?i gian.

?

Lo?i B

7

Ng? Qu?c H?ng

Xay d?ng c?ng th?ng tin ?i?n t? Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

T? thi?t k?, xay d?ng m?i c?ng th?ng tin ?i?n t? Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? t?i ??a ch? m?i thay cho trang th?ng tin ?i?n t? ??t ? máy ch? TT Tin h?c Hành chính VP UBND T?nh.

- Có kh? n?ng tùy bi?n giao di?n l?n.

- Tích h?p ???c các module qu?n ly h?c sinh sinh viên.

- T?c ?? truy c?p nhanh h?n

- Kh?ng t?n phí duy trì c? s? d? li?u website, ti?t ki?m ???c 3.000.000 ??ng/n?m.

- Ti?t ki?m 5.000.000 ??ng thuê thi?t k?.

?

Lo?i B

8

Nguy?n H?u Trí

?ng d?ng Google Form ?? t?o 150 cau h?i tr?c nghi?m sát h?ch lái xe m? t? h?ng A1.

?ng d?ng Google Form ?? t?o 150 cau h?i tr?c nghi?m theo t?ng ph?n khác nhau ?? thu?n ti?n cho vi?c ?n t?p theo bài gi?ng trên l?p, b?ng máy vi tính ho?c ?i?n tho?i th?ng minh n?i m?ng.

Giúp ng??i h?c lai xe h?ng A1 d? dàng ?n t?p, qua g?n 2 tháng ?? có g?n 1000 l??t ng??i s? d?ng.

?

Lo?i B

Gi?i thi?u