TT

广西快3投注网站Tên tác gi?

广西快3投注网站Tên gi?i pháp

N?i dung tóm t?t

广西快3投注网站L?i ích thu ???c

1

Ng? S? Các

Gi?i pháp chiêu sinh h?c ngh? v?i ??i t??ng b? ??i xu?t ng?

Th?c hi?n vi?c chiêu sinh ??i t??ng b? ??i xu?t ng?, bao g?m:
- Thi?t l?p quan h? v?i Ban Quan l?c và Ban Tài chính c?a B? Ch? huy Quan s? t?nh Th?a Thiên Hu?.
- Th?a thu?n v?i các c? quan trên ?? ti?p nh?n b? ??i xu?t ng? vào h?c ngh? và gi?i ngan kinh phí h? tr? h?c ngh?.

?? có 27 h?c viên là b? ??i xu?t ng? nh?p h?c lái xe ? t? h?ng B2 và C, trong ?ó h?ng C là 25 ng??i.
?
X?p lo?i:? C

2

Lê Quang Hoàng

Lu?i ba?i thi kê?t thu?c 30 m

Gia?i pha?p ????c th??c hiê?n theo Quy chua?n 40: 2012/BGTVT, viê?c l??p ???t do chuyên gia th??c hiê?n, ta?c gia? ??a ra gia?i pha?p lu?i ba?i thi la?i 30 m so v??i tr???c ?ay.

a) Gi?m th?i gian k?t thúc bài thi.
b) Gi?m ???c h? h?ng c?ng t?c ?èn do h?c viên c? tình làm sai.
广西快3投注网站X?p lo?i: ?C

3

广西快3投注网站Lê Tr?ng D?ng, Nguy?n Qu?c Cát

Thi?t b? ki?m tra h? th?ng l?nh xe ? t? con

广西快3投注网站Ch? t?o thi?t b? ki?m tra h? th?ng l?nh xe ? t? con, ??ng th?i là thi?t b? d?y h?c. Các b? ph?n và chi ti?t ???c l?p trên khung thép có b?nh xe.

a) Ki?m tra ???c ?? kín c?a các chi ti?t h? th?ng l?nh khi s?a ch?a.
b) Dùng làm thi?t b? d?y h?c.
X?p lo?i:? B

4

Chau Qu?c Phong

D?ng c? tháo l?p c?m bi moay ?

Ch? t?o d?ng c? b?ng thép ?? tháo l?p các chi ti?t c?m bi moay ? các lo?i ? t? con, bao g?m:
- 02 bul?ng M12x1.5x100 dùng ?? c?o m?t bích tr? may ?.
- 01 bul?ng M20x1.5x250 dùng ?? c?o và ép c?m bi may ?.
- Các m?t bích chuyên dùng (tùy theo kích c? c?a bi may ?) có các kích th??c phù h?p ?? tháo l?p bi.

a) Thu?n l?i cho vi?c s?a ch?a, ??m b?o an toàn lao ??ng.
b) Gi?m th?i gian thao tác khi s?a ch?a.
?
X?p lo?i:? B

5

Lê Thanh Phong

广西快3投注网站Ngan hàng ?? thi tr?c nghi?m h?c ph?n V?t li?u xay d?ng

广西快3投注网站Biên so?n ngan hàng ?? thi tr?c nghi?m h?c ph?n V?t li?u xay d?ng g?m 200 cau h?i, t? h?p thành 50 ?? thi m?i ?? 40 cau. Hình th?c cau h?i là tr?c nghi?m nhi?u l?a ch?n. Các cau h?i và ?áp án trong ?? thi ???c hoán ??i v? trí b?ng ph?n m?m McMIX.

a) Thu?n l?i cho vi?c ?ánh giá k?t qu? h?c t?p và c?ng tác kh?o thí.
b) Phù h?p v?i xu h??ng ??i m?i ho?t ??ng d?y h?c.
广西快3投注网站X?p lo?i:? B

6

广西快3投注网站Tr??ng Nh?t Tan

T?p bài gi?ng Thi?t k? c?u

广西快3投注网站Biên so?n t?p bài gi?ng h?c ph?n Thi?t k? c?u, dùng cho h? TCCN ngành Xay d?ng c?u ???ng.

Làm tài li?u h?c t?p h?c ph?n Thi?t k? c?u.
广西快3投注网站X?p lo?i:? A

7

Nguy?n Tr??ng Thanh

广西快3投注网站??m b?o tr?t t?, an toàn k? thi t?t nghi?p, sát h?ch c?p gi?y phép lái xe

?? xu?t xay d?ng nhà vòm t?i v? trí ch? thi th?c hành và l?p ??t h? th?ng am thanh t?i phòng thi ly thuy?t ?? ??m b?o tr?t t?, an toàn trong khi thi t?t nghi?p, sát h?ch c?p gi?y phép lái xe.

a) ??m b?o tr?t t?, an toàn.
b) Thu?n l?i cho c?ng tác t? ch?c thi, sát h?ch.
X?p lo?i:? C

8

Tr?n V?n Th?nh

广西快3投注网站D?ng c? ép b?c c?n s? xe Daewoo Lanos

Ch? t?o d?ng c? b?ng thép ?? ép b?c c?n s? xe Daewoo Lanos, bao g?m:
- 01 vành ép hàn vào m? kìm b?m ?? ép b?c c?n s? và b?c cao su gi?m ch?n t?i v? trí trong c?a v? h?p c?n s? và tr?c c?n s?.
- 01 bul?ng M18x1,5 và 02 ngàm ?? ép các b?c vào v? h?p c?n s?.

a) Thu?n l?i cho vi?c s?a ch?a, ??m b?o an toàn lao ??ng.
b) Gi?m th?i gian thao tác.
?
X?p lo?i:? C

?

(Kèm theo Quy?t ??nh s? 661/Q?-THGTVT ngày 11 tháng 11 n?m 2013? c?a Hi?u tr??ng Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?)?

Gi?i thi?u