TT

Tên tác gi?

Tên gi?i pháp

N?i dung tóm t?t

L?i ích thu ???c

1

广西快3投注网站Lê Tr?ng D?ng

?S? d?ng ?ng gen cách nhi?t b?c ngoài day cao áp h? th?ng ?ánh l?a nh?m kéo dài tu?i th?

?Dùng ?ng gen cách nhi?t ch?u ???c ??n 150oC, b?c bên ngoài day cao áp h? th?ng ?ánh l?a xe ? t? Daewoo Lanos nh? hình d??i ?ay ?? cách nhi?t v?i khoang máy.

?a) Gi?i pháp d? dàng th?c hi?n và ch? t?n kho?ng 12.000 ??ng.
?b) ??m b?o vi?c cách nhi?t cho day cao áp.
X?p lo?i:? C.

2

HoàngTi?n D?ng ????????????

?T?ng c??ng h? th?ng làm mát cho ??ng c? xe ?t? ?Daewoo Lanos b?ng qu?t gió h? tr?

?Xe Daewoo Lanos t?p lái th??ng xuyên ho?t ??ng trong hình v?i t?c ?? r?t ch?m nên ph?n ??i l?u kh?ng khí xem nh? kh?ng có. ??ng c? r?t nóng và n??c làm mát s?i liên t?c. Do ?ó, ?? t?ng c??ng làm mát ??ng c? khi t?p lái trong hình c?n ph?i l?p thêm qu?t gió ?? thay cho ph?n ??i l?u kh?ng khí khi xe ?t? di chuy?n ? v?n t?c cao.

?Nhi?t ?? trong bu?ng máy xe có l?p qu?t gió h? tr? th?p h?n xe kh?ng l?p kho?ng 3 oC, nhi?t ?? ngoài tr?i là 26 oC, gió nh?.
?
X?p lo?i:? C.

3

????????????????????????? Hu?nh V?n ?ính????? Nguy?n Xuan Trung?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

?S? lên l?p hàng ngày online trong Gmail.

广西快3投注网站?S? lên l?p hàng ngày online là m?t t?p tin Excel, theo m?u S? lên l?p hàng ngày c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, ???c t?o ra trong th? ?i?n t? (Gmail) c?a chuyên viên Phòng ?ào t?o và chia s? quy?n c?p nh?t th?ng tin cho các giáo viên gi?ng d?y l?p ?ó, chia s? quy?n xem th?ng tin cho các cá nhan liên quan khác. Th?ng tin do giáo viên c?p nh?t hàng ngày qua internet, nh? khi ghi S? lên l?p hàng ngày (b?ng gi?y). S? lên l?p hàng ngày online còn thay cho S? tay giáo viên.

?a) Thay cho S? lên l?p hàng ngày và (b?ng gi?y), ti?t ki?m chi chi phí in, gi?y;
?b) Gi?m kh?i l??ng ?i l?i cho giáo viên và Phòng ?ào t?o.
?c) Theo d?i và th?ng kê ???c th?i gian h?c t?p c?a h?c sinh theo ngày, ngay sau bu?i h?c t? máy vi tính c?a Phòng ?ào t?o;
?d) Ki?m tra ???c ti?n ?? gi?ng d?y hàng ngày c?a giáo viên t? máy vi tính c?a Phòng ?ào t?o.
广西快3投注网站X?p lo?i:? B.

4

Lê Th? Loan

?Xay d?ng ph??ng án qu?n ly ??i v?i ho?t ??ng d?ch v? b?o d??ng, s?a ch?a xe ? t? t?i X??ng C? khí

?Xay d?ng ph??ng án qu?n ly d?ch v? s?a ch?a xe ? t? t? bên ngoài vào X??ng C? khí nh? sau:
?a) Giá nhan c?ng do X??ng tr??ng ?? ngh? c?ng thêm thu?, chi phí qu?n ly và ???c niêm y?t c?ng khai.
?b) Các lo?i nguyên v?t li?u do X??ng l?p k? ho?ch mua v? và h?ch toán riêng. Ph? tùng do khách hàng cung c?p ho?c do X??ng mua giúp khách hàng.
?c) Hàng tháng X??ng t?ng h?p báo cáo ho?t ??ng d?ch v? tr??c ngày 5 tháng sau.
广西快3投注网站?d) X??ng ???c h??ng 30% doanh thu v? nhan c?ng. N?u có làm ngoài gi? thì ???c b? trí ngh? bù.

?a) T?n d?ng c?ng su?t c?a h? th?ng trang thi?t b? t?i X??ng C? khí ??i v?i ho?t ??ng d?ch v? b?o d??ng, s?a ch?a xe ? t?.
?b) Giúp cho cán b? X??ng C? khí và h?c viên ???c ti?p xúc s?a ch?a v?i nhi?u ch?ng lo?i xe ? t? ??i m?i, hi?n ??i.
?c) C?i thi?n ??i s?ng v?t ch?t cho cán b? tr?c ti?p tham gia ho?t ??ng b?o d??ng, s?a ch?a xe ? t?, ??ng viên khuy?n khích tinh th?n làm vi?c c?a cán b? nhan viên X??ng.
?d) ?em l?i ngu?n thu t? vi?c tri?n khai th?c hi?n gi?i pháp.
广西快3投注网站X?p lo?i:? C.

5

广西快3投注网站?? Tr?ng Nhan

??? dùng d?y h?c khoa m?c t?p lái t?i ch?

?B? ?? dùng d?y h?c khoa m?c t?p lái t?i ch?, dùng cho d?y th?c hành lái xe ? t? h?ng B và C, bao g?m:
a) M?i h?ng xe có hai b?ng bi?u (b?ng b?t hifex) in n?i dung h??ng d?n, hình v? s? ?? và v? trí ?i s?.
广西快3投注网站b) Giá treo b?ng bi?u có chan ?? b?ng bê t?ng, l?p ghép th?ng ??ng v?i hai ?ng thép F 29/27 mm m?i ?ng dài 1,0 m.

a) B? ?? dùng tháo l?p d? dàng, nhanh chóng.
b) Thu?n l?i h?n cho quá trình d?y và h?c lái xe t?i san t?p so v?i tr??c ?ay giáo viên ch? gi?ng mi?ng.
?
广西快3投注网站X?p lo?i:? C.

6

Chau Qu?c Phong
?
?

?C?o lò xo gi?m xóc

广西快3投注网站?Ch? t?o m?t b? d?ng c? b?ng thép dùng ?? tháo lò xo gi?m xóc, g?m hai ph?n, dùng cho các lo?i ? t? h?ng B

a) Có c?u t?o ??n gi?n và ch? t?o d? dàng h?n.
b) S? d?ng ???c cho nhi?u lo?i xe và an toàn, d? dàng h?n. C?o c? kh?ng dùng ???c cho xe t?i Kia 2700II.
c) Thao tác nhanh h?n, do v?y, ti?t ki?m th?i gian và t?ng n?ng su?t lao ??ng.
广西快3投注网站X?p lo?i:? B.

7

广西快3投注网站Tr??ng Nh?t Tan

广西快3投注网站?L?p ??t camera ? ?ng ng?m máy kinh v?, máy th?y bình ?? trình chi?u tr?c ti?p quá trình ?o.

?Tác gi? dùng 01 camera hi?u Logitech Webcam C250m, ?? phan gi?i 1.3 mega pixels, l?p vào ?ng ng?m máy kinh v?, máy th?y bình r?i n?i v?i máy vi tính xách tay, máy chi?u ?? trình chi?u tr?c ti?p quá trình ng?m ?o khi d?y và h?c nh? hình d??i ?ay. Vi?c trình chi?u ???c ???c th?c hi?n ?? gi?ng d?y h??ng d?n th?c hành s? d?ng máy trong ch??ng trình h?c ph?n Tr?c ??a.

a) Vi?c l?p ??t camera ? ?ng ng?m th?c hi?n d? dàng, nhanh chóng.
b) Toàn b? h?c sinh trong l?p h?c quan sát ???c r? ràng quá trình ng?m mia, ng?m m?c tiêu, các tr? s? mia T, G, D. Do v?y, quá trình d?y và h?c tr? nên d? dàng, sinh ??ng và tích c?c h?n so v?i tr??c ?ay.
c) Gi?i pháp ?? ???c tác gi? s? d?ng trong thi?t k? bài gi?ng “?o kho?ng cách ngang b?ng máy kinh v?” ?o?t gi?i Ba t?i H?i thi Giáo viên d?y gi?i Trung c?p chuyên nghi?p toàn qu?c l?n th? IX.
广西快3投注网站X?p lo?i:? B.

8

Tr?n V?n Th?nh

广西快3投注网站N??p bi?nh da?u phanh xe Daewoo Lanos

广西快3投注网站?Tác gi? dùng v?t li?u nh?m ?? ch? t?o m?i vành n?p bi?nh da?u phanh xe Daewoo Lanos thay th? vành n?p c? b?ng nh?a, b? h?ng mép l?p ghép v?i ??u c?m ?ng. Trên th? tr??ng kh?ng có bán l? n?p mà chi? ba?n nguyên cu?m ba?u t??ng phanh.

a) Ch? t?o ??n gi?n, d? dàng b?ng v?t li?u s?n có, chi phí là 50.000 ??ng/cái.
b) Tác gi? ?? sáng t?o trong vi?c l?p ghép vành n?p m?i v?i ??u c?m ?ng, ??m b?o kín khít.
X?p lo?i:? C.

9

广西快3投注网站Tr?n V?n Th?nh

?C?i ti?n b?u c?n Ruipu l?p cho xe t?i Hino

?Dùng b?u c?n hi?u Ruipu (Trung Qu?c) có th?ng s? t??ng ???ng b?u c?n chính c?a xe t?i Hino ?? l?p thay th?.
?V?i b?u c?n con, ch? t?o m?i piston b?ng v?t li?u nh?m ?? thay piston c?, b? mòn kh?ng s? d?ng ???c. Piston m?i ???c thi?t k? l?p thêm m?t cupen ?? t?ng kh? n?ng làm kín.

Ti?t ki?m chi phí so v?i mua m?i b?u c?n Hino.
?
广西快3投注网站X?p lo?i:? C.

10

Nguy?n ??ng Th?ng

广西快3投注网站?Tuyên truy?n pháp lu?t GT?B k?t h?p ?ào t?o lái xe m? t? A1 và tuy?n sinh TCCN, t?i các tr??ng THPT và trung tam GDTX cho h?c sinh l?p 12.

广西快3投注网站?Ph?i h?p v?i các tr??ng THPT, trung tam GDTX t? ch?c mi?n phí và t?i ch? các l?p ph? bi?n pháp lu?t giao th?ng ???ng b? cho h?c sinh l?p 12, theo ch??ng trình h?c lái xe m? t? h?ng A1. H?c sinh h?c xong s? ???c c?p gi?y ch?ng nh?n và ???c mi?n h?c ph?n ly thuy?t khi ?? ?i?u ki?n d? sát h?ch c?p GPLX m? t? h?ng A1 t?i Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?, n?p ??y ?? h?c phí và l? phí. K?t h?p t? ch?c tuy?n sinh TCCN trong th?i gian di?n ra l?p h?c.

a) Góp ph?n v?i các ??a ph??ng, ??n v? th?c hi?n K? ho?ch hành ??ng N?m An toàn giao th?ng – 2012 c?a UBND t?nh Th?a Thiên Hu?;
b) Ti?t ki?m chi phí ?i l?i và th?i gian cho ng??i h?c;
c) K?t h?p th?c hi?n c?ng tác tuy?n sinh h? TCCN;
d) Góp ph?n qu?ng bá hình ?nh, th?ng tin v? Nhà tr??ng.
X?p lo?i:? A.
?
?

(Kèm theo Quy?t ??nh s? 739/Q?-THGTVT ngày 14 tháng 12 n?m 2012? c?a Hi?u tr??ng Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?)?

?
?

Gi?i thi?u