?TT

Tên gi?i pháp

Tác gi?

Ng??i h? tr?

X?p lo?i

1

T? ch?c và qu?n ly h? th?ng th?ng tin

广西快3投注网站Nguy?n ??ng Th?ng

Nguy?n Xuan Trung

Tr?n H?u T?n

Nguy?n Xuan Th?y

1

2

Xay d?ng tr?m bi?n áp 100kVA t? ngu?n ??u t? c?a C?ng ty ?i?n l?c Th?a Thiên Hu?.?

Nguy?n ??ng Th?ng

Nguy?n Minh Tu?n

广西快3投注网站Nguy?n Xuan Th?y

1

3

Bài gi?ng “T? t??ng H? Chí Minh v? ??i ?oàn k?t dan t?c”

Tr?n Hoàng ??i

?

Nguy?n ??ng Th?ng

广西快3投注网站Nguy?n H?u Trí

Nguy?n Xuan Trung

2

4

Phan ph?i thi?t b? giám sát hành trình Vcomsat

Nguy?n H?u Trí

?

Nguy?n ??ng Th?ng

2

5

Ch? t?o thanh n?i ?i s? xe Daewoo Lanos

广西快3投注网站Tr?n V?n Th?nh

?

Chau Qu?c Phong

3

6

?i?u ch?nh k? ho?ch h?c khoa m?c t?p lái xe ban ?êm h?ng B

广西快3投注网站?? Tr?ng Nhan

?

3

7

广西快3投注网站N?p thoát h?i axít bình ?c quy xe Daewoo Lanos

Chau Qu?c Phong

?

Nguy?n Qu?c Cát

?

3

8

广西快3投注网站L?p máy phát ?i?n xe Daewoo Lanos cho xe Madaz 323

Nguy?n Qu?c Cát

?

广西快3投注网站Tr?n V?n Th?nh

?

3

9

H?p ly hóa k? ho?ch khai thác ph??ng ti?n và b? trí lao ??ng t?i Trung tam Sát h?ch lái xe C? gi?i ???ng b? Th?a Thiên Hu??

Tr?n C?nh

Trung tam Sát h?ch lái xe CG?B Th?a Thiên Hu?

?

3

10

Thay h? th?ng lam bêt?ng b?ng lam nh?m ? nhà D

Nguy?n ??ng Th?ng

Nguy?n Xuan Th?y

?

Ph?m Tr??ng Hi?u

3

11

广西快3投注网站Thi?t b? ki?m tra ?? kín h? th?ng l?nh ? t?

Nguy?n T?t Thành

?

Nguy?n Qu?c Cát

3

12

Phim video “20 n?m xay d?ng và phát tri?n”

Nguy?n H?u Trí

?

Khoa C? khí giao th?ng

3

13

M?c h?c phí ?ào t?o lái xe c? gi?i ???ng b?

Lê Th? Loan

Nguy?n ??ng Th?ng

Phòng Tài chính-KT

Phòng ?ào t?o

3

14

N?p g?n ch?p lar?ng xe Kia 2700II

广西快3投注网站Ng? Vi?t Vi?t

?

广西快3投注网站Lê Quang Hoàng

?

3

15

广西快3投注网站H?p ly hóa c?ng tác t? ch?c ?ào t?o và sát h?ch c?p GPLX m? t? h?ng A1.

Nguy?n La L?

广西快3投注网站Hoàng Tr?ng Kim Tr??ng

3

广西快3投注网站Quy?t ??nh s? 642 /Q?-THGTVT ngày 18 tháng 11 n?m 2011 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?.

Gi?i thi?u