1. Nghiên c?u ?ng x? c?a k?t c?u b?n m?t c?u bê t?ng t?ng c??ng b?ng thanh p?lime c?t s?i th?y tinh ch?u t?i tr?ng t?p trung

M? s?: KHCN-01-2018
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n V?n Ng?n
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
X?p lo?i: B

?

?