1. Th?c nghi?m ch? t?o bê t?ng nh? ?ng d?ng cho k?t c?u c?ng trình xay d?ng

M? s?: KHCN-02-2016
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Tr??ng Nh?t Tan
Thành viên: ThS. ?? Trung
X?p lo?i: B

?

2. Các y?u t? ?nh h??ng ??n l?a ch?n ngh? nghi?p c?a h?c sinh l?p 12 t?nh Thiên Thiên Hu? và s? phù h?p c?a ngành ch?n h?c v?i ??c ?i?m tính cách

M? s?: KHCN-01-2017
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n Xuan Trung
Thành viên: ThS. Nguy?n ??ng Th?ng
X?p lo?i: A

?

3. Nghiên c?u kh? n?ng ch?u u?n c?a d?m bê t?ng c?t thép ???c t?ng c??ng b?ng v?t li?u polime c?t s?i

M? s?: KHCN-02-2018

Ch? nhi?m ?? tài:

ThS. Lê Thanh Phong

Thành viên:

?

ThS. Ph?m Tr??ng Hi?u
Ks. Tr?n V?n Huy
ThS. Nguy?n V?n Ng?n
X?p lo?i: B