?

1. Nghiên c?u l?a ch?n b? c?ng c? h? tr? gi?ng d?y các m?n h?c k? thu?t xay d?ng

M? s?: KHCN-02-2015
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n V?n Ng?n
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
X?p lo?i: A