1. Nghiên c?u nang cao k? n?ng giao ti?p và ?ng x? s? ph?m c?a giáo viên d?y lái xe ? t? khu v?c mi?n Trung

M? s?: KHCN-01-2016
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n Xuan Trung
X?p lo?i: A
? ?

?

2. Bi?n pháp nang cao ch?t l??ng ??i ng? giáo viên d?y lái xe t?nh Th?a Thiên Hu?

M? s?: KHCN-02-2016
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n ??ng Th?ng
Tham gia th?c hi?n:
ThS. Ng? Qu?c H?ng
X?p lo?i: A

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u