1. Nghiên c?u ch? t?o bê t?ng t? ??m cho các c?ng trình xay d?ng b?ng v?t li?u ??a ph??ng

M? s?: KHCN-01-2015
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Lê Thanh Phong
Thành viên: ThS. Tr??ng Nh?t Tan
X?p lo?i: B

?

2. Nghiên c?u l?a ch?n b? c?ng c? h? tr? gi?ng d?y các m?n h?c k? thu?t xay d?ng

M? s?: KHCN-02-2015
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n V?n Ng?n
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
X?p lo?i: A

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u