1. D?y h?c m?n h?c Giáo d?c chính tr? h? trung c?p chuyên nghi?p b?ng s? ?? t? duy

M? s?: KHCN-01-2014
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Tr?n Hoàng ??i
Thành viên: ThS. Nguy?n ??ng Th?ng
X?p lo?i: B

?


2. ??nh v? th??ng hi?u Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu? v? ?ào t?o lái xe ? t?

M? s?: KHCN-02-2014
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n Thanh Khanh
Thành viên
ThS. Ng? Tu?n Huy
X?p lo?i: B

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u