Nghiên c?u tích h?p các m?n h?c ??o ??c ng??i lái xe ? t?, K? thu?t lái xe ? t? v?i Th?c hành lái xe ? t?.

M? s?: KHCN-01-2012
Ch? nhi?m ?? tài: ThS. Nguy?n ??ng Th?ng
Thành viên: ThS. Nguy?n Xuan Trung
X?p lo?i: A


C?ng nh?n k?t qu?: Quy?t ??nh s? 418/Q?-THGTVT ngày 31 tháng 07 n?m 2013 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?.

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u