1. Hoàng Hùng*, Tr?n Lê Uyên Ph??ng*, ?o l??ng n?ng l?c c?nh tranh c?a C?ng ty C? ph?n xe khách Th?a Thiên Hu? trên ??a bàn t?nh, T?p chí Giáo d?c và X? h?i, ?B 1(Tháng 4/2019), tr. 335-340.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

2. Tr?n Hoàng ??i*, Bàn v? vai trò c?a nhà giáo trong vi?c giáo d?c ??o ??c cho h?c sinh - sinh viên hi?n nay, K? y?u H?i th?o khoa h?c qu?c gia, Tr??ng Cán b? Qu?n ly giáo d?c thành ph? H? Chí Minh, (2019), tr. 110.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

3. Hoàng Hùng*, L??ng hóa l?i ích, khuy?n khích và t?o c? ch? cho hành khách s? d?ng d?ch v? xe buyt t?i Th?a Thiên Hu?, T?p chí Giáo d?c và X? h?i, ?B 6(Tháng 6/2019), tr. 270-276.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

4. Nguy?n ??ng Th?ng*, Hoàng Hùng*, Các y?u t? ?nh h??ng ??n k?t qu? sát h?ch th?c hành lái xe ? t? trong hình t?i trung tam sát h?ch lái xe c? gi?i ???ng b? t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Giáo d?c và X? h?i, ?B 8(Tháng 8/2019), tr. 219-225.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?