1. Hoàng Hùng*, Tr?n V?n Hòa**, Các nhan t? ?nh h??ng ??n s? hài lòng c?a khách hàng ??i v?i d?ch v? xe buyt t?i t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c X? h?i mi?n Trung, 1(51), tr. 3-11.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

**?Tr??ng ??i h?c Kinh t?, ??i h?c Hu?

2. Nguy?n Xuan Trung*, ?ào t?o lái xe ? t? t? góc nhìn giáo d?c ngh? nghi?p, T?p chí Khoa h?c và C?ng ngh?, ??i h?c ?à N?ng, 2(123), tr. 10-13.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

3. Nguy?n Xuan Trung*, Nghiên c?u v? l?a ch?n ngh? nghi?p c?a h?c sinh l?p 12: Còn r?i r?c và ít ?i, T?p chí Khoa h?c Giáo d?c ngh? nghi?p, 54, tr. 20-26


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

4. Nguy?n Xuan Trung*,?Nguy?n Th? Ng?c Huy?n*, Phan tích s? l?a ch?n ngành h?c c?a h?c sinh l?p 12 theo m? hình RIASEC c?a Holland, T?p chí Khoa h?c và C?ng ngh?, ??i h?c ?à N?ng, 4(125), tr. 37-40.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

5. Nguy?n Thanh Khanh*,?Tr?nh V?n S?n**, Nguy?n Th? Minh Hòa**, Các nhan t? ?nh h??ng ??n k?t qu? qu?n ly ch?t l??ng ?ào t?o ngh? lái xe ? t? trong các c? s? ?ào t?o ? khu v?c Bình Tr? Thiên, Chuyên san Kinh t? và Phát tri?n, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 5A(127), tr. 73-85.* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

*?Tr??ng ??i h?c Kinh t? Hu?

6. Nguy?n Xuan Trung*, Các y?u t? ?nh h??ng ??n l?a ch?n ngh? c?a h?c sinh l?p 12 và nh?ng khác bi?t theo h??ng l?a ch?n, T?p chí Giáo d?c và X? h?i, ?B 1, tr. 191-196.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

7. Nguy?n Anh Tài*,?Nguy?n ??ng Hoàng Tú*,?Hoàng Hùng*, Các nhan t? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng ?ào t?o lái xe t?i t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c X? h?i mi?n Trung, 4(54), tr. 14-22.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

8. Hoàng Hùng*, Tr?n V?n Hòa**, S? ?nh h??ng c?a ch?t l??ng d?ch v? ??n hi?u qu? ho?t ??ng v?n t?i xe buyt t?i Th?a Thiên Hu?, T?p chí Giáo d?c và X? h?i , ?B 11, tr. 298-303 và 317.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
** Tr??ng ??i h?c Kinh t? - ??i h?c Hu?

?

9. Hoàng Hùng*,?Tr?n V?n Hòa**, Nghiên c?u m?i quan h? gi?a ch?t l??ng d?ch v? và hi?u qu? ho?t ??ng v?n t?i xe buyt t?i t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c X? h?i mi?n Trung, 6(56), tr. 14-22.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
** Tr??ng ??i h?c Kinh t? Hu?

?

10. Tr?n V?n Huy*,?Nguy?n V?n Ng?n*, Lê Thanh Phong*, Ph?m Tr??ng Hi?u*, Nghiên c?u so sánh các ph??ng pháp thi?t k? t?ng c??ng kh? n?ng ch?u u?n c?a d?m bê t?ng c?t thép b?ng v?t li?u FRP dán g?n b? m?t theo ACI 440.2R-08 và ISIS (Canada) , T?p chí Khoa h?c và C?ng ngh?, ??i h?c ?à N?ng, 11 (132) Q1, tr. 45-49.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?