?

1. Nguy?n Xuan Trung*, S? d?ng hi?u qu? trình chi?u Powerpoint v?i ph??ng ti?n d?y h?c khác, T?p chí Thi?t b? giáo d?c, 137, tr. 58-60, 121.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

?

2. Hoàng Hùng*, Hoàng Ng?c Trung**, ?ánh giá s? hài lòng c?a c?ng ch?c c?p ph??ng trên ??a bàn thành ph? Hu? v? c?ng vi?c, Chuyên san Kinh t? và Phát tri?n, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 5A (126).


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

**?UBND ph??ng Thu?n Hòa, thành ph? Hu?

?

?

3. Nguy?n V?n C?ng*,?Nguy?n V?n Ng?n**, Nghiên c?u thành ph?n, tính c?ng tác và ?? b?n sunphat c?a bê t?ng có c?p ?? b?n B40 s? d?ng x? h?t lò cao nghi?n m?n, Chuyên san K? thu?t và C?ng ngh?, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 2 (126).


* Tr??ng ??i h?c Quang Trung

**?Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu??

?

4. Nguy?n Xuan Trung*, ?ào t?o và sát h?ch lái xe ? t? dan s?, c?ng an và quan ??i: c?n s? th?ng nh?t, T?p chí Khoa h?c D?y ngh?, 46, tr. 18-23.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

?

5. Lê Thanh Phong*, Nguy?n V?n Ng?n*, ?ng d?ng ph?n m?m Mathcad trong tính toán k?t c?u xay d?ng, Chuyên san K? thu?t và C?ng ngh?, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 2 (126).


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

6. Nguy?n Thanh Khanh*, Hoàng Hùng*, Hoàng H??ng Tr?m*, Ng? Tu?n Huy*, ?ánh giá s? hài lòng c?a h?c viên v? ch?t l??ng d?ch v? t?i Trung tam sát h?ch lái xe c? gi?i ???ng b? t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c x? h?i Mi?n Trung, 3 (47), tr. 3-11.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

7. Hoàng Hùng*, Nguy?n ??ng Hào**, Rào c?n trong y ??nh s? d?ng thi?t b? giám sát hành trình vào qu?n ly ho?t ??ng v?n t?i t?i các doanh nghi?p trên ??a bàn t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c x? h?i Mi?n Trung, 4 (48), tr. 11-21.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

**?Tr??ng ??i h?c Kinh t? Hu?

?

8. Nguy?n Xuan Trung*, Sát h?ch ly thuy?t lái xe m? t? h?ng A1 d? hay khó?, T?p chí Khoa h?c và C?ng ngh?, ??i h?c ?à N?ng, 8 (117), tr. 23-25.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

9. Nguy?n Xuan Trung*, Thi?t k? d?y h?c tích h?p b?ng ma tr?n quy chi?u m?c tiêu trong giáo d?c ngh? nghi?p, T?p chí Khoa h?c và C?ng ngh?, ??i h?c ?à N?ng, 10 (119), tr. 38-42.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

10. Hoàng Hùng*, Rào c?n trong y ??nh s? d?ng xe buyt làm ph??ng ti?n ?i l?i c?a ng??i dan trên ??a bàn t?nh Th?a Thiên Hu?, Chuyên san Kinh t? và Phát tri?n, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 5C (126).


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

?

11. Nguy?n V?n Ng?n*,?Nguy?n Vi?t Trung**,?Phan Duy Anh**,?V?t li?u c?t thanh phi kim lo?i và kh? n?ng ?ng d?ng trong l?nh v?c xay d?ng giao th?ng,?T?p chí C?u ???ng Vi?t Nam, 12/2017, tr 39-43.

?* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

*?Tr??ng ??i h?c Giao th?ng v?n t?i

Gi?i thi?u