1. Nguy?n V?n Ng?n*,?K?t c?u d?m bê t?ng c?t thép d? ?ng l?c m?t c?t ch? U và kh? n?ng ?ng d?ng cho các c?u trên ???ng b? t?i Vi?t Nam, Chuyên san K? thu?t và C?ng ngh?, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 122 (8A), tr. 81-89.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

2. Nguy?n V?n Ng?n*,?Lê Thanh Phong*,?ng d?ng k?t h?p các c?ng c? Mathcad, Excel và k? thu?t l?p trình VBA ?? d? báo lún cho các c?ng trình xay d?ng,?Chuyên san K? thu?t và C?ng ngh?,?T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 122 (8A), tr. 91-98.

?

*?Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

3. Lê Thanh Phong*, Tr??ng Nh?t Tân*Nghiên c?u ch? t?o bê tông t? ??m cho các công trình xây d?ng t?i Th?a Thiên Hu?, T?p chí C?u ???ng Vi?t Nam, s? 4, trang 26-31.

* Tr??ng Cao ??ng Giao thông Hu?

 

 

4. Tr?nh V?n S?n*, Nguy?n Thanh Khanh**, Ch?t l??ng h?c t?p c?a sinh viên và c?ng tác qu?n ly ch?t l??ng giáo d?c ?ào t?o, Chuyên san Kinh t? và Phát tri?n, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, T?p 118, s? 4.

* Tr??ng ??i h?c Kinh t? Hu?
** Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

5. Nguy?n Xuan Trung*, T??ng quan ngh?ch gi?a nhu c?u và k? n?ng giao ti?p c?a giáo viên d?y lái xe ? t?, Chuyên san Khoa h?c x? h?i và Nhan v?n, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, 122 (08), tr. 231-238.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

6. Nguy?n Xuan Trung*, Tìm hi?u ?ng x? s? ph?m c?a giáo viên d?y lái xe ? t?, T?p chí Giáo d?c và X? h?i, ?B 2, tr. 115-118.* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

7. Nguy?n Thanh Khanh*, Nguy?n Th? Minh Hòa**, Th?c tr?ng qu?n ly ch?t l??ng ?ào t?o lái xe ? t? t?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?, K? y?u H?i th?o qu?c t? "Kinh t? Vi?t Nam trong th?i k? h?i nh?p: C? h?i và thách th?c", T?p 2, tr. 943-954.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

** Tr??ng ??i h?c Kinh t?, ??i h?c Hu?

8. Nguy?n Xuan Trung*, Giáo án ?i?n t?: M?t khái ni?m thi?u chính xác, T?p chí D?y và h?c ngày nay, 9, tr. 24, 32.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

9. Nguy?n Xuan Trung*, Bi?n pháp nang cao hi?u qu? h??ng d?n t? h?c trong bài gi?ng d?y ngh?, T?p chí Thi?t b? Giáo d?c, 133, tr. 131-133.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

10. Tr?n Hoàng ??i*, Nguy?n Th? Quyên**,T? t??ng ??i ?oàn k?t dan t?c c?a Ch? t?ch H? Chí Minh th? hi?n trong hi?n pháp 1946. K? y?u H?i th?o khoa h?c "Ch? t?ch H? Chí Minh v?i hi?n pháp 1946", Tr??ng ??i h?c S? ph?m Hu? & B?o tàng H? Chí Minh, tháng 5, trang 80.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

** Tr??ng ??i h?c Phú Xuan

11. Nguy?n Xuan Trung*, Gi?i pháp nang cao k? n?ng giao ti?p c?a giáo viên d?y lái xe ? t?, T?p chí Khoa h?c d?y ngh?, 35, tr. 24-28.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?


12. Nguy?n Xuan Trung*, Th?c tr?ng thi?t k? bài gi?ng tích h?p c?a giáo viên d?y ngh? t?nh Th?a Thiên Hu?,?T?p chí Khoa h?c và C?ng ngh? ??i h?c ?à N?ng, 8 (105), tr. 39-42.


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?


13. Nguy?n Th? Ng?c Huy?n*, Cao Lê Thanh H?i**.?Nhu c?u h?c ti?ng Anh chuyên ngành c?a h?c sinh ngành xay d?ng ? Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?,?Th?ng báo Khoa h?c Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? - ??i h?c Hu?, 2 (31), tr. 157-166.


?

* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

**?Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? ??i h?c Hu?


14. Nguy?n Xuan Trung*, Xác ??nh thu?t ng? bài gi?ng ?i?n t? và giáo án ?i?n t?,?T?p chí Giáo d?c và X? h?i, 67 (128), tr. 59-62.

?


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?


15. Nguy?n ??ng Th?ng*,?Nguy?n Xuan Trung*, Ng? Qu?c H?ng*?(2016),?Xay d?ng ??i ng? giáo viên d?y lái xe ? t? t?nh Th?a Thiên Hu? ?áp ?ng yêu c?u nang cao ch?t l??ng ?ào t?o,?T?p chí Khoa h?c d?y ngh?, 37+38, tr. 49-52.

?


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?


16. Tr?n Hoàng ??i*, Nguy?n Th? Quyên**, S? d?ng b?n ?? t? duy nh?m nang cao ch?t l??ng d?y h?c m?n t? t??ng H? Chí Minh cho sinh viên, K? y?u H?i th?o Khoa h?c, Tr??ng ??i h?c Vinh, tr. 72 - 79.

?


*?Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

** Tr??ng ??i h?c Dan l?p Phú Xuan

?

?

17. Lê Quang Kính*, Nghiên c?u, ch? t?o b? ?i?u khi?n h? tr? quá trình phanh ph? trên xe ? t? t?p lái s? d?ng h?p s? t? ??ng và b??m ga ?i?u khi?n ?i?n t?, T?p chí Khoa h?c Tr??ng ??i h?c Trà Vinh, 23, tr. 48 - 53.

?


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?


?

?

?

18. Nguy?n Xuan Trung*, Xác ??nh, th?ng báo và ?ánh giá m?c tiêu bài h?c trong d?y ngh?: Th?c tr?ng và gi?i pháp,?T?p chí Khoa h?c và Giáo d?c, Tr??ng ??i h?c S? ph?m - ??i h?c ?à N?ng, 21(04), tr. 113-122.

?


* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?


?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u