?

?

1. Nguy?n Xuan Trung*, ?inh V??ng Hùng**, Tr?n Nh? Khuyên***, Nguy?n Thanh H?i***, Ng? Qu?c H?ng*, Tr?n Nh? Khánh***, M? ph?ng b? thu n?ng l??ng m?t tr?i ki?u ph?i h?p sóng ch? V và ph?ng trong thi?t b? s?y cá c?m s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i, T?p chí N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n, s? 24/2015, trang 43-50.

* Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
** Tr??ng ??i h?c N?ng lam, ??i h?c Hu?

***?H?c vi?n N?ng nghi?p Vi?t Nam

?

2. Nguy?n Xuan Trung*, ?inh V??ng Hùng**, Thi?t b? s?y cá n?ng l??ng m?t tr?i và kh? n?ng ?ng d?ng t?i Vi?t Nam, T?p chí Khoa h?c, Tr??ng ??i h?c Trà Vinh, s? 18, trang 16-22.


* Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?
** Tr??ng ??i h?c N?ng lam, ??i h?c Hu?

?

 

3. Tr?nh V?n S?n*, Nguy?n Thanh Khanh**, Nguy?n Hoài ??c***. ?ánh giá s? hài lòng c?a khách hàng ??i v?i ch?t l??ng d?ch v? cung c?p n??c sinh ho?t ? thành ph? ?ông Hà, t?nh Qu?ng Tr?. T?p chí Khoa h?c, ??i h?c Hu?, t?p 101, s? 2 (2015), trang 207-219.

* Tr??ng ??i h?c Kinh t? - ??i h?c Hu?
** Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?
*** Công an t?nh Qu?ng Tr?

4. Nguy?n ??ng Thông*, Tr?n Hoàng ??i*, D?y h?c tích c?c môn giáo d?c chính tr? b?ng s? ?? t? duy, T?p chí Giáo d?c & Xã h?i, s? ??c bi?t tháng 6-2015, trang 46-48,59.* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

 

5. Nguy?n Thanh Khanh*, Nguy?n Th? Minh Hòa**. ??nh v? th??ng hi?u các c? s? ?ào t?o lái xe trên ??a bàn t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c, ??i h?c Hu?, t?p 109, s? 10 (2015), trang 173-182.

* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

** Tr??ng ??i h?c Kinh t? Hu?

6. Tr?n Hoàng ??i*, D?u ?n Ph. ?ngghen trong b? t? b?n c?a C.Mác, K? y?u H?i th?o khoa h?c K? ni?m 195 n?m ngày sinh c?a Phri?rich ?ngghen, Tr??ng Chính tr? t?nh Gia Lai, tháng 11-2015, trang 50.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

7. Tr?n Hoàng ??i*, Nguy?n Th? Quyên**, Ng??i nông dân Vi?t Nam trong Di chúc c?a Ch? t?ch H? Chí Minh, K? y?u H?i th?o khoa h?c K? ni?m 125 n?m ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh, Tr??ng Chính tr? Nguy?n Chí Thanh - Tr??ng ??i h?c Khoa h?c Hu?, s? tháng 5-2015, trang 165.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?
** Tr??ng ??i h?c Phú Xuân

8. Tr?n Hoàng ??i*, Nguy?n Th? Quyên**, Nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng th?o lu?n nhóm môn T? t??ng H? Chí Minh v?i ph??ng pháp s? ?? t? duy, K? y?u H?i th?o Khoa h?c, Tr??ng ??i h?c S? ph?m, ??i h?c Hu?, tháng 6/2015, trang 412-417.

* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?
** Tr??ng ??i h?c Phú Xuân

9. Nguy?n Th? Quyên*, Tr?n Hoàng ??i**,T? t??ng H? Chí Minh v? gi? gìn và phát huy b?n s?c v?n hóa dân t?c còn nguyên giá tr? v?i th?i ??i, K? y?u H?i th?o Khoa h?c, Vi?n T? ?i?n h?c và Bách khoa th? Vi?t Nam - Tr??ng ??i h?c Qu?c t? H?ng Bàng, T?p 1, trang 365-371.

* Tr??ng ??i h?c Phú Xuân
** Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?
10. Tr??ng Nh?t Tân*, Tr?n Th? Truy?n**, Th?c nghi?m xác ??nh ?nh h??ng d? c?a ?ng su?t nén tr??c ??n ?? ch?ng th?m n??c và ?? th?m clo c?a bê tông, K? y?u H?i ngh? Khoa h?c toàn qu?c C? h?c v?t r?n bi?n d?ng l?n th? XII, Tr??ng ??i h?c Duy Tân, 6-7/7/2015, trang 1224-1231.


* Tr??ng Cao ??ng Giao thông Hu?
** Tr??ng ??i h?c Giao thông v?n t?i

11. Nguy?n Xuan Trung*, Nguy?n V?n S?n*. Nhu c?u giao ti?p c?a giáo viên d?y lái xe ? t? khu v?c mi?n Trung, T?p chí Khoa h?c và C?ng ngh?, ??i h?c ?à N?ng, s? 10 (95), trang 28-30.


*?Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

?

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u