1. Lê Thanh Phong*, Nguy?n V?n Ngôn*, Nghiên c?u, ch? t?o bê tông c??ng ?? cao M60 s? d?ng v?t li?u ??a ph??ng,T?p chí Khoa h?c, ??i h?c Hu?, t?p 97, s? 9 (2014), trang 153 -163.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

 

2.?Nguy?n Thanh Khanh*, Nguy?n Minh ??c**, Phát tri?n th??ng hi?u ngan hàng th??ng m?i c? ph?n Ngo?i th??ng Vi?t Nam trên ??a bàn t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c, Tr??ng ??i h?c Trà Vinh, s? 15, tháng 9/2014, trang 33-39


* Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?
** Ngan hàng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam chi nhánh Hu?
3. Nguy?n Xuân Trung*, ??i m?i ph??ng pháp d?y h?c môn Lu?t Giao thông ???ng b? trong ?ào t?o lái xe, T?p chí Giao thông v?n t?i, s? ??c bi?t K? ni?m 69 n?m ngày truy?n th?ng ngành Giao thông v?n t?i 28/8/1945-28/8/2014, trang 60-62, 23.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

4. Nguy?n Xuân Trung*, M?t s? v?n ?? v? câu h?i tr?c nghi?m dùng cho sát h?ch lái xe, T?p chí Giáo d?c và Xã h?i, s? 37 (98), trang 46-48.

* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

 

 

5. Nguy?n Xuân Trung*, Nguy?n ??ng Thông*, D?y h?c ti?p c?n tích h?p trong ?ào t?o lái xe ô tô, T?p chí D?y và H?c ngày nay, s? tháng 11-2014, trang 59.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

 

6. Tr?n Hoàng ??i*, Nguy?n Th? Quyên**, Di chúc c?a Ch? t?ch H? Chí Minh - T?m nhìn c?a m?t nhà chi?n l??c, K? y?u H?i ngh? khoa h?c, Tr??ng ??i h?c Phú Xuân, l?n th? IV, n?m 2014, trang 51-57.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

** Tr??ng ??i h?c Phú Xuân

7. D??ng Vi?t D?ng*, Nguy?n Quang Trung*, Ngô S? Các**. Nghiên c?u th?c nghi?m ?ng d?ng công ngh? HCCI trên ??ng c? công su?t nh?. K? y?u H?i ngh? Khoa h?c C? h?c th?y khí toàn qu?c n?m 2014.


* Tr??ng ??i h?c Bách khoa ?à N?ng

** Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u