1. Nguy?n Thanh H?i*, Tr?n Nh? Khuyên*, Nguy?n Thanh H?i**, Nguy?n Xuân Trung***, Tr?n Nh? Khánh*. M?t s? k?t qu? nghiên c?u thi?t k? thi?t b? s?y cá làm th?c ?n ch?n nuôi. T?p chí Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn, s? 18/2013, trang 46-51.

* Tr??ng ??i h?c Nông nghi?p Hà N?i

** Tr??ng Cao ??ng K? thu?t Công nghi?p
*** Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

2. Tr?n Vi?t Nguyên*,Tr?n Vi?t ?ài**, M?t s? gi?i pháp nâng cao hi?u qu? v?n ??u t? khu v?c phát tri?n nông nghi?p t?nh Th?a Thiên Hu?, T?p chí Khoa h?c Xã h?i mi?n Trung, s? 3/2013, trang 10-18.


* V?n phòng UBND t?nh Th?a Thiên Hu?

** Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

3. Nguy?n Xuan Trung*, ?inh V??ng Hùng**, Thi?t b? s?y n?ng s?n b?ng n?ng l??ng m?t tr?i t?i Vi?t Nam, T?p chí Khoa h?c, Tr??ng ??i h?c Trà Vinh, s? 11, tháng 12/2013, trang 4-8.


* Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?

** Tr??ng ??i h?c N?ng lam, ??i h?c Hu?

?

4. Nguy?n Thanh Khanh*, Tr?n ??ng Huy**, Hoàng Hùng*, ?ánh giá m?c ?? hài lòng c?a h?c viên v? d?ch v? ?ào t?o lái xe ô tô h?ng B1 t?i Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?, T?p chí Khoa h?c ??i h?c Hu?, t?p 86, s? 8, trang 147 - 155.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

** ??i h?c Hu?

5. Nguy?n Xuân Trung*, D?y h?c tích c?c trong th?c hành lái xe ô tô, T?p chí Giao thông v?n t?i, s? 7/2013, trang 44-46.


* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

 

6. Nguy?n Ánh Vân*. Các d?ng tình hu?ng trong truy?n ng?n Nguy?n Th? Thu Hu?. K? y?u H?i ngh? Khoa h?c Tr? l?n th? VIII, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c, ??i h?c Hu?, t?p 2, s? 11/2013, trang 140-145.* Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

7. ?inh V??ng Hùng*, Nguy?n Xuan Trung** (2013). C?ng ngh? s?y cá b?ng n?ng l??ng m?t tr?i . T?p chí C?ng nghi?p n?ng th?n, 9, tr. 30-36.* Tr??ng ??i h?c N?ng lam ??i h?c Hu?

** Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u