?inh V??ng Hùng*Nguy?n Xuân Trung**M?t s? k?t qu? nghiên c?u s?y t?i b?ng h? th?ng s?y dùng n?ng l??ng m?t tr?i ki?u h?n h?p ??i l?u t? nhiên, T?p chí Công nghi?p nông thôn, s? 2, trang 12-16.

 

 

 *Tr??ng ??i h?c Nông lâm, ??i h?c Hu? 

 **Tr??ng Trung h?c Giao thông v?n t?i Hu?

 

 

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u