?

T?M NHìN

Xay d?ng Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? là c? s? ?ào t?o ch?t l??ng, hi?u qu? ?áp ?ng k?p th?i nhu c?u nhan l?c ph?c v? chi?n l??c phát tri?n kinh t? - x? h?i c?a ??a ph??ng; phát huy ??c tr?ng lo?i hình nhà tr??ng c?ng ??ng, m? r?ng c? h?i th?a m?n nhu c?u h?c t?p, ?ào t?o, b?i d??ng và h?c t?p su?t ??i c?a c?ng ??ng. Th?c hi?n nghiên c?u khoa h?c, chuy?n giao k? thu?t – c?ng ngh? cho c?ng ??ng, ti?p t?c ??y m?nh quan h? h?p tác v?i c?ng ??ng doanh nghi?p, c?ng ??ng dan c? và xác l?p v? trí nhà tr??ng là t?p ??u m?t trong nh?ng tr??ng cao ??ng khu v?c mi?n Trung.

?

S? M?NG

广西快3投注网站Gi?ng d?y, h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, ?áp ?ng nhu c?u ?ào t?o ngu?n nhan l?c và phát tri?n khoa h?c – c?ng ngh? vì s? phát tri?n c?a c?ng ??ng.

?

CHíNH SáCH CH?T L??NG

Kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng ?ào t?o, t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i ?? phát tri?n t? duy sáng t?o, rèn luy?n k? n?ng ngh? nghi?p nh?m ?ào t?o ngu?n nhan l?c ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n c?a c?ng ??ng và h?i nh?p qu?c t?.