Quá trình hình thành và phát tri?n

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? có tr? s? chính t?i s? 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu? ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 4318/Q?-BGD?T c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o ngày 09 tháng 10 n?m 2015.


Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? ti?n than là Tr??ng ?ào t?o c?ng nhan lái xe Th?a Thiên Hu? ???c thành l?p vào n?m 1990 v?i nhi?m v? ban ??u là ?ào t?o c?ng nhan lái xe cho t?nh Th?a Thiên Hu?. ??n nay, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? ?? tr? thành ??n v? ?ào t?o ?a ngành, ?a c?p, ph?c v? ?ào t?o ngu?n nhan l?c cho t?nh Th?a Thiên Hu?, khu v?c mi?n Trung và Tay Nguyên.


Trong su?t 25 n?m xay d?ng và phát tri?n, t?p th? cán b?, giáo viên, c?ng nhan viên Nhà tr??ng ?? kh?ng ng?ng n? l?c xay d?ng c? s? v?t ch?t ngày càng khang trang, hi?n ??i; nang cao n?ng l?c c?ng tác, trình ?? chuyên m?n, nghi?p v? ngày càng v?ng vàng, tinh th?ng. T? ?ó, t?ng b??c t?o d?ng uy tín, th??ng hi?u ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a x? h?i.


Nhà tr??ng ?? ???c giao nhi?m v? ?ào t?o khác nhau và có các tên g?i khác nhau qua t?ng th?i k? :
N?m 1990 – 1993: Tr??ng ?ào t?o C?ng nhan lái xe Th?a Thiên Hu?.
N?m 1993 – 2000: Tr??ng ?ào t?o Lái xe và Lái tàu s?ng Th?a Thiên Hu?.
N?m 2000 – 2005: Tr??ng K? thu?t nghi?p v? Giao th?ng v?n t?i Th?a Thiên Hu?.
N?m 2005 - 2015: Tr??ng Trung h?c Giao th?ng v?n t?i Hu?.

N?m 2015 - ??n nay: Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

T? m?t ??n v? ch? có 18 cán b?, giáo viên ??n nay t?p th? Nhà tr??ng ?? có 155 cán b?, giáo viên, c?ng nhan viên v?i m?t tr?m ph?n tr?m giáo viên ??t chu?n và v??t chu?n. Trong ?ó có nhi?u giáo viên ?? ??t nhi?u gi?i th??ng cao t?i các H?i thi toàn qu?c n?i b?t có: 1 gi?i Nh?t, 1 gi?i Nhì và 2 gi?i Ba t?i H?i thi giáo viên d?y gi?i TCCN toàn qu?c và 5 giáo viên ??t danh hi?u giáo viên d?y gi?i ngh? toàn qu?c cùng nhi?u giáo viên ??t các gi?i cao t?i các H?i thi giáo viên d?y gi?i c?p T?nh. Ngoài ra, v?i các "Ho?t ??ng c?i ti?n - sáng ki?n" ???c tri?n khai hàng n?m v?i h?n 10 sáng ki?n ??n t? cán b?, giáo viên ??ng ky, Nhà tr??ng ?? ??t ???c các gi?i th??ng cao t?i các H?i thi c?p t?nh g?m: 1 gi?i Nh?t, 1 gi?i Nhì và 1 gi?i Ba t?i H?i thi Sáng t?o K? thu?t c?p T?nh.


C? s? v?t ch?t Nhà tr??ng ?? và ?ang kh?ng ng?ng ???c ??u t? m?i, hi?n ??i ??m b?o nh?ng yêu c?u c? b?n c?a vi?c h?c c? ly thuy?t và th?c hành (ph??ng ti?n t?p lái, các x??ng th?c hành c? khí, ?i?n, s?a ch?a, th?y nghi?p, phòng thí nghi?m v?t li?u xay d?ng, th? vi?n, phòng máy tính, phòng h?c ?a ph??ng ti?n, nhà thi ??u, trung tam sát h?ch, trung tam thí nghi?m và ki?m ??nh xay d?ng,...), ??t quy m? tuy?n sinh hàng n?m g?n 30.000 h?c sinh s? c?p, 300 h?c sinh trung c?p và 260 sinh viên h? cao ??ng.


V? ngành ngh? ?ào t?o, ban ??u Tr??ng ch? ?ào t?o lái xe m? t?, ? t? các h?ng, lái tàu s?ng, v?n hành máy thi c?ng c? gi?i thu?c h? s? c?p ngh? thì b?t ??u t? n?m 2005 tr??ng b?t ??u tuy?n sinh và ?ào t?o các ngành h?c thu?c h? trung c?p ngh? và trung c?p chuyên nghi?p nh?: xay d?ng c?u ???ng, b?o trì và s?a ch?a ? t?, k? toán doanh nghi?p, ?i?n c?ng nghi?p và dan d?ng, kinh doanh v?n t?i ???ng b?.v.v.. Và d? ki?n trong n?m h?c 2016 - 2017 s? tuy?n sinh và ?ào t?o 4 chuyên ngành h? cao ??ng chuyên nghi?p bao g?m: C?ng ngh? k? thu?t giao th?ng; C?ng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t?; C?ng ngh? k? thu?t ? t?; Qu?n tr? kinh doanh. Ngoài ra, Nhà tr??ng còn t? ch?c liên k?t ?ào t?o h? liên th?ng t? trung c?p lên cao ??ng và ??i h?c.


Các hình th?c khen th??ng n?i b?t ?? ??t ???c:

?

N?m 2001:

C?? "??n v? thi ?ua xu?t s?c" c?a UBND t?nh Th??a Thiên Hu? t?ng.

N?m 2003:

C? "??n v? d?n ??u phong trào thi ?ua" c?a Chính ph? t?ng.

N?m 2005:

Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba.
C?? "??n v? thi ?ua xu?t s?c" c?a UBND t?nh Th??a Thiên Hu? t?ng.
C? "Chi b? trong s?ch, v?ng m?nh 10 n?m li?n" c?a ??ng b? t?nh Th?a Thiên Hu? t?ng.

N?m 2006:

C? "??n v? thi ?ua xu?t s?c" c?a B? Giao th?ng va?n t?i t?ng.

N?m 2007:

C? "??n v? d?n ??u phong trào thi ?ua" c?a Chính ph? t?ng.

N?m 2009:

C? "??n v? v?ng m?nh xu?t s?c nh?t" c?a Liên ?oàn Lao ??ng Th?a Thiên Hu? t?ng.

N?m 2010:

C? "C?ng ?oàn c? s? v?ng m?nh xu?t s?c" c?a Liên ?oàn Lao ??ng Th?a Thiên Hu? t?ng.

N?m 2011:

C? "C?ng ?oàn c? s? có phong trào thi ?ua xu?t s?c" c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng Vi?t Nam.

N?m 2012:

Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nhì.

N?m 2013:


C? " C?ng ?oàn c? s? v?ng m?nh có phong trào thi ?ua xu?t s?c" c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng Vi?t Nam.

N?m 2015:

B?ng khen "T?p th? Lao ??ng ?i?n hình tiên ti?n 2010 -2015" c?a Liên ?oàn Lao ??ng t?nh Th?a Thiên Hu?.
B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?
B?ng khen c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng Vi?t Nam

?

?

T? n?m 2006 ??n 2015 ?? có 4 giáo viên ??t danh hi?u Giáo viên d?y gi?i trung c?p chuyên nghi?p toàn qu?c, 3 giáo viên ???c trao Gi?i th??ng Nguy?n V?n Tr?i và nhi?u giáo viên ??t danh hi?u Giáo viên d?y gi?i c?p t?nh.

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u

??ng ky cao ??ng