H?I ??NG TR??NG NHI?M K? 2018-2021

?

  • , Giám ??c C?ng ty C? ph?n T? v?n Xay d?ng Th?a Thiên Hu?
  • ?ng Tr?n Ng?c S?, C?ng ty C? ph?n ??u t? Xay d?ng và Th??ng m?i Thiên Phát Th?nh
  • , Bí th? ?oàn TNCS H? Chí Minh

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u