?- T?i?Bài gi?ng chuyên ?? 2 ( Giao ti?p s? ph?m), chuyên ?? 4 (D?y h?c tích h?p và ph??ng pháp d?y h?c tích c?c) và m?t s? tài li?u tham kh?o .

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u