Danh m?c các ngh? trình ?? s? c?p và d?y ngh? th??ng xuyên

TTTên ngh? ?ào t?oQuy m? tuy?n sinh/n?mTrình ?? ?ào t?o
S? c?pTh??ng xuyên
1 Lái xe: H?ng B1, B2, C, D, E, F 3.500 Hs X ?
2 V?n hành máy san - ?i 100 Hs X ?
3 V?n hành máy lu - d?m 100 Hs X ?
4 V?n hành máy xúc - ?ào 100 Hs X ?
5 V?n hành máy c?u 120 Hs X ?
6 V?n hành xe nang h? 120 Hs X ?
7 Xay d?ng c?u ???ng b? 140 Hs X ?
8 K? thu?t xay d?ng (N? hoàn thi?n) 140 Hs X ?
9 Th? s?a ch?a ?i?n và ?i?n l?nh ? t? 140 Hs X ?
10 S?a ch?a ?i?n và ?i?n l?nh ? t? 100 Hs X ?
11 L?p ??t ?i?n cho c? s? s?n xu?t nh? 100 Hs X ?
12 C? khí gò hàn 80 Hs X ?
13 M?c dan d?ng 80 Hs X ?
14 Tin h?c v?n phòng 120 Hs X ?
15 K? thu?t viên tin h?c 120 Hs X ?
16 Autocad 120 Hs X ?
17 ?i?u khi?n ph??ng ti?n, ng??i lái ph??ng ti?n h?ng nh?t 120 Hs X ?
18 Th? máy h?ng nh?t ph??ng ti?n th?y n?i ??a 120 Hs X ?
19 Th?y th? h?ng nh?t ph??ng ti?n th?y n?i ??a 120 Hs X ?
20 V?n hành xe nang h? 120 Hs ? X

?

广西快3投注网站- Ngh? v?n hành xe nang h? trình ?? ?ào t?o th??ng xuyên có th?i gian ?ào t?o: 1 tháng; sau khi hoàn thành khóa h?c h?c viên s? ???c c?p gi?y ch?ng nh?n.

广西快3投注网站- Các ngh? còn l?i trình ?? ?ào t?o s? c?p có th?i gian ?ào t?o: t? 3 ??n 5 tháng; sau khi hoàn thành khóa h?c h?c viên s? ???c c?p ch?ng ch? s? c?p ngh?.

Th?ng tin chi ti?t xin liên h?:

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
??a ch?: 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu?
S?T: 0234 3823044 - 0234 3884545

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u