CHI B? PHòNG ?àO T?O

Bí th?: Ng? S? Các
Phó bí th?: Nguy?n La L?

?

?

CHI B? LIêN KHOA GIáO VIêN

Bí th?: Lê Th? B?ch D??ng
Phó bí th?: Nguy?n Thanh Khanh
Chi ?y viên: Nguy?n T?t Thành

?

?

CHI B? BAN GIáO VIêN TH?C HàNH

Bí th?: ?
Phó bí th?:
?
Chi ?y viên: ?

?

?

CHI B? LIêN PHòNG T? CH?C HàNH CHíNH & TàI CHíNH K? TOáN

Bí th?: Nguy?n Anh Tài

?

?

CHI B? TRUNG T?M SáT H?CH LáI XE C? GI?I ???NG B?

Bí th?:

Lê Quang Hoàng

?

?

CHI B? 6

?

Bí th?:

Hoàng Hùng ? ? ??

?

Gi?i thi?u

Th?i khóa bi?u