Chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 12/2019

Nhà tr??ng t? ch?c chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 12 n?m 2019 nh? sau:

STT KHóA KHAI GI?NG
1 308 B2 05/12/2019
2 309 B2 12/12/2019
3 224 C 26/12/2019
4 226 F 16/12/2019
5 D 215 D 26/12/2019
6 215 E 26/12/2019
7 68 B1 26/12/2019

Th?ng tin chi ti?t xin liên h?:

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
??a ch?: 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu?
广西快3投注网站S?T: 0234 3823044 - 0234 3884545