Hai gi?i pháp ??t gi?i khuy?n khích H?i thi STKT T?nh n?m 2019

Ngày 08/10/2019, UBND t?nh Th?a Thiên Hu? ?? ban hành Quy?t ??nh s? 2464/Q?-UBND phê duy?t danh sách các gi?i pháp ??t gi?i H?i thi Sáng t?o K? thu?t t?nh Th?a Thiên Hu? l?n th? IX, n?m 2019.

Theo ?ó, BTC H?i thi ?? trao 04 gi?i nh?t, 12 gi?i nhì, 20 gi?i ba và 28 gi?i khuy?n khích cho 64 gi?i pháp tham gia d? thi thu?c 5 l?nh v?c: C?ng ngh? th?ng tin, ?i?n t? và vi?n th?ng; L?nh v?c ghép: C? khí và t? ??ng hóa, xay d?ng, giao th?ng v?n t?i + V?t li?u, hóa ch?t và n?ng l??ng; L?nh v?c: N?ng lam ng? nghi?p, tài nguyên và m?i tr??ng; L?nh v?c: Y; L?nh v?c: Giáo d?c ?ào t?o và l?nh v?c khác. Xem chi ti?t .

Trong ?ó, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? có hai gi?i pháp tham d? và ??t gi?i khuy?n khích thu?c l?nh v?c C?ng ngh? th?ng tin, ?i?n t? và vi?n th?ng, ?ó là gi?i pháp “Xe l?c n?ng l??ng m?t tr?i dành cho ng??i khuy?t t?t” c?a nhóm tác gi? Nguy?n Xuan Trung, D??ng V?n L?p, Phan T?i Kh??ng Hoàng và gi?i pháp “M? hình xe ?i?n 3 bánh s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i” c?a tác gi? D??ng V?n L?p.

ThS. Nguy?n Xuan Trung - Tr??ng nhóm nghiên c?u gi?i thi?u chi?c xe l?c n?ng l??ng m?t tr?i - ?nh: tuoitre.vn

ThS. D??ng V?n L?p cùng m? hình xe ?i?n 3 bánh s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i

H?i thi Sáng t?o K? thu?t t?nh Th?a Thiên Hu? di?n ra 2 n?m 1 l?n nh?m thúc ??y phong trào lao ??ng sáng t?o c?a toàn dan trong l?nh v?c khoa h?c k? thu?t, thúc ??y áp d?ng có hi?u qu? các gi?i pháp k? thu?t vào s?n xu?t và ??i s?ng, góp ph?n phát tri?n kinh t?, x? h?i; t?n vinh và ghi nh?n c?ng lao c?a các cán b? khoa h?c, các t?ng l?p c?ng nhan, n?ng dan, nhà sáng t?o có các gi?i pháp k? thu?t h?u ích ?? ???c áp d?ng trên ??a bàn T?nh.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?