Chiêu sinh các l?p lái xe ?t? tháng 11/2019

广西快3投注网站Nhà tr??ng t? ch?c chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 11 n?m 2019 nh? sau:

STT KHóA KHAI GI?NG
1 66 B1 T? 05/11/2019
2 307 B2 22/11/2019
3 215 B2 - C 05/11/2019
4 214 D 22/11/2019
5 214 E 22/11/2019
6 225 F 15/11/2019

Th?ng tin chi ti?t xin liên h?:

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
??a ch?: 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu?
广西快3投注网站S?T: 0234 3823044 - 0234 3884545