Chiêu sinh các l?p lái xe ?t? tháng 10/2019

Nhà tr??ng t? ch?c chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 10 n?m 2019 nh? sau:

STT KHóA KHAI GI?NG
1 65 B1 T? 20/10/2019
2 305 B2 T? 30/10/2019
3 306 B2 31/10/2019
4 222 C 22/10/2019
5 223 C 22/10/2019
6 213 D 02/10/2019
7 213 E 02/10/2019
8 224 F 29/10/2019

?

广西快3投注网站Th?ng tin chi ti?t xin liên h?:

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
??a ch?: 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu?
S?T: 0234 3823044 - 0234 3884545