T?a ?àm v? nang cao ch?t l??ng ?ào t?o lái xe

Chi?u ngày 05 tháng 10 n?m 2019, Trung tam ?ào t?o và Sát h?ch lái xe H?ng Bàng (??a ch?: 178 ???ng 23/10, thành ph? Nha Trang, Khánh Hòa) ?? ??n th?m và làm vi?c v?i Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?. ?oàn Trung tam H?ng Bàng có ?ng ??ng V?n H?i – C? v?n Ban Giám ??c, ?ng Tr?n V?n Huy?n – Phó Giám ??c Trung tam cùng các các b? giáo viên trong ??n v?. V? phía Nhà tr??ng có ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng cùng các cán b? ch? ch?t c?a Nhà tr??ng ?? tran tr?ng ?ón ti?p.

ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng phát bi?u t?i bu?i t?a ?àm

Nhan d?p chuy?n th?m và làm vi?c, hai bên ?? t? ch?c bu?i t?a ?àm v? nang cao ch?t l??ng ?ào t?o lái xe ?? trao ??i và chia s? kinh nghi?m trong vi?c qu?n ly ?ào t?o, ph??ng pháp gi?ng d?y, xay d?ng ??i ng? giáo viên,… nh?m nang cao ch?t l??ng ?ào t?o và sát h?ch lái xe góp ph?n gi?m thi?u tai n?n và ùn t?c giao th?ng. Ti?p ?ó, ?oàn Trung tam ?ào t?o và sát h?ch lái xe H?ng Bàng ?? tham quan c? s? v?t ch?t ph?c v? c?ng tác gi?ng d?y và Trung tam Sát h?ch lái xe CG?B c?a Nhà tr??ng.

Tham quan và h?c t?p t?i Trung tam B?o trì và s?a ch?a ? t?

Trung tam ?ào t?o và sát h?ch lái xe H?ng Bàng là ??n v? ?ào t?o t? th?c ???c thành l?p vào n?m 2005, có quy m? ?ào t?o l?n nh?t t?nh Khánh Hòa hi?n nay và ?? gi?i quy?t trên 60% nhu c?u h?c và l?y GPLX trên toàn ??a bàn t?nh Khánh Hòa. Hai ??n v? ?? xay d?ng m?i quan h? giao l?u h?p tác tr??c ?ó th?ng qua các ch??ng trình T?p hu?n nang cao nghi?p v? giáo viên d?y lái xe do Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? th?c hi?n.

广西快3投注网站M?t s? hình ?nh khác:

?ng ??ng V?n H?i (bên trái) – C? v?n Ban Giám ??c t?ng quà l?u ni?m cho Nhà tr??ng

ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng t?ng quà l?u ni?m

Tham quan và tr?i nghi?m thi?t b? th?c t? ?o t?p lái xe ? t? do Nhà tr??ng xay d?ng và phát tri?n.

?

?

?

?

?

?

?

?