B? m?c H?i thi thi?t b? ?ào t?o t? làm toàn qu?c l?n th? VI n?m 2019

广西快3投注网站Chi?u ngày 12/09/2019, sau 5 ngày di?n ra s?i n?i, H?i thi thi?t b? ?ào t?o t? làm toàn qu?c l?n th? VI ?? chính th?c b? m?c. Theo ?ánh giá c?a ban t? ch?c, nhìn chung các thi?t b? d? thi l?n này ??u có ch?t l??ng và ??c bi?t là các thi?t b? ?ào t?o t? làm này ??u có tính th?c t? cao, h??ng ??n vi?c hình thành các ki?n th?c, k? n?ng c?a sinh viên trong quá trình ?ào t?o trong m?i m?n h?c, bài h?c c? th?. Có nhi?u thi?t b? tham d? h?i thi ???c ?ánh giá ??t tiêu chu?n c?a m?t s?n ph?m th??ng m?i có th? s?n xu?t ??i trà, bán ra th? tr??ng.

?

?ng ?? N?ng Khánh, Tr??ng Ban t? ch?c, Phó T?ng C?c tr??ng T?ng c?c Giáo d?c ngh? nghi?p báo cáo t?ng k?t H?i thi.

Các thi?t b? ???c ch?m ?i?m theo 4 tiêu chí: tính s? ph?m; tính khoa h?c k? thu?t, sáng t?o; tính ?ng d?ng và k? n?ng trình bày. K?t qu?, ??t gi?i cá nhan g?m 30 gi?i nh?t, 45 gi?i nhì, 75 gi?i ba. V? gi?i toàn ?oàn, có 9 ?oàn ??t gi?i t?p th?, g?m 1 gi?i nh?t, 2 gi?i nhì và 6 gi?i ba; trong ?ó, gi?i Nh?t toàn ?oàn thu?c v? Hà N?i. H?i thi thi?t b? ?ào t?o t? làm toàn qu?c l?n th? VII s? ???c t? ch?c vào n?m 2022 t?i TP. V?ng Tàu.

ThS. D??ng V?n L?p gi?i thi?u "M? hình xe ?i?n ba bánh s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i"

广西快3投注网站V? phía tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?, ba thi?t b? d? thi c?a tr??ng: M? hình xe ?i?n ba bánh s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i – ThS. D??ng V?n L?p (TT H?p tác doanh nghi?p và h? tr? HSSV); M? hình c?u t?o và liên k?t thép, d?m, c?t, móng nhà ? gia ?ình – ThS. Ph?m Tr??ng Hi?u (Khoa Xay d?ng); Thi?t b? th?c t? ?o t?p lái ? t? – ThS. Nguy?n H?u Trí (Khoa C? ?i?n), ?? ??t gi?i khuy?n khích.

?

ThS. Nguy?n H?u Trí trình bày gi?i thi?u "Thi?t b? th?c t? ?o t?p lái ? t?"

ThS. Ph?m Tr??ng Hi?u trình bày gi?i thi?u "M? hình c?u t?o và liên k?t thép, d?m, c?t, móng nhà ? gia ?ình"

?

?