B? nhi?m K? toán tr??ng Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?

Ngày 20 tháng 8 n?m 2019, S? Tài chính t?nh Th?a Thiên Hu? ?? ra Quy?t ??nh s? 2179/Q?-STC V? vi?c b? nhi?m K? toán tr??ng Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?. Theo ?ó, b? nhi?m bà Tr?n Lê Uyên Ph??ng - Phó Tr??ng phòng Tài chính - K? toán tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? làm K? toán tr??ng Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? thay bà Lê Th? Loan ngh? h?u theo ch? ??. Th?i h?n b? nhi?m là 5 n?m k? t? ngày 01 tháng 9 n?m 2019.

?

?

T?p th? phòng Tài chính - K? toàn (Bà Tr?n Lê Uyên Ph??ng ??ng th? nh?t t? trái sang )