L? t?t nghi?p cao ??ng và trung c?p n?m 2019

Sáng ngày 20 tháng 8 n?m 2019, Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? ?? long tr?ng t? ch?c L? b? gi?ng và trao b?ng t?t nghi?p trình ?? cao ??ng khóa CD16 và trình ?? trung c?p khóa 13 các ngành C?ng ngh? k? thu?t ? t?, C?ng ngh? k? thu?t giao th?ng, B?o trì và s?a ch?a ? t?. Tham d? bu?i l? có ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng; ThS. Ph?m H?ng Phúc - Phó Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng; ThS. Nguy?n Anh Tài – Ch? t?ch C?ng ?oàn Tr??ng; Th?y Lê Thành Ng? - Phó Giám ??c Trung tam GDNN-GDTX H??ng Trà cùng toàn th? quy th?y c? l?nh ??o các phòng ban, cán b? gi?ng viên và ??c bi?t toàn th? các em h?c sinh sinh viên.

Toàn c?nh bu?i l?

Thay m?t phòng ?ào t?o, ThS. Ng? S? Các - Tr??ng phòng ?ào t?o ?? trình bày báo cáo t?ng k?t khóa h?c. L?p Cao ??ng khóa CD16 là khóa h?c ??u tiên Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o c?p phép ?ào t?o trình ?? Cao ??ng. L?p Trung c?p khóa 13 chuyên ngành B?o trì và s?a ch?a ? t? c?ng là khóa h?c ??u tiên Nhà tr??ng tri?n khai ch??ng trình mi?n h?c phí ?ào t?o cho h?c sinh t?t nghi?p THCS h?c ti?p lên trình ?? trung c?p theo Lu?t Giao d?c ngh? nghi?p.

ThS. Ng? S? Các – Tr??ng phòng ?ào t?o báo cáo t?ng k?t khóa h?c

广西快3投注网站Trong ?ó, ??i v?i các l?p cao ??ng khóa CD16 toàn khóa h?c s? sinh viên x?p lo?i gi?i chi?m t? l? 15%, x?p lo?i khá ??t 55%, x?p lo?i trung bình khá chi?m t? l? 30% và kh?ng có h?c sinh ??t trung bình. ??i v?i các l?p Trung c?p khóa 13, toàn khóa h?c s? h?c sinh x?p lo?i gi?i ??t 15,4%, h?c sinh x?p lo?i khá ??t 84,6%. V?i k?t qu? trên ph?n nào ?? th? hi?n s? n? l?c ph?n ??u và c? g?ng c?a th?y và trò Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu? trong su?t khóa h?c. ??c bi?t, có 04 h?c sinh ???c Nhà tr??ng t?ng gi?y khen và ph?n th??ng vì có thành tích cao trong h?c t?p và rèn luy?n. ??ng th?i, trong toàn khóa h?c, Nhà tr??ng ?? trao 23 su?t h?c b?ng khuy?n khích h?c t?p nh?m ??ng viên và giúp ?? nh?ng h?c sinh có nhi?u c? g?ng v??n lên trong h?c t?p và nh?ng h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n v? kinh t?.

ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng phát bi?u t?i bu?i l?

广西快3投注网站Phát bi?u t?i bu?i l?, ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng nhi?t li?t chúc m?ng các em h?c sinh sinh viên ?? n? l?c ph?n ??u, rèn luy?n trong su?t nh?ng n?m v?a qua ?? có m?t trong bu?i l? trao b?ng ngày h?m nay. Th?y Hi?u tr??ng c?ng mong mu?n các em s? c? g?ng v?n d?ng t?t nh?ng ki?n th?c mà nh?ng n?m tháng sinh viên ?? tích lu? ???c, t? mình kh?ng ??nh b?n than trong b??c ???ng c?ng tác, v?i vai trò c??ng v? ???c giao, x?ng ?áng v?i ni?m tin yêu c?a gia ?ình, b?n bè và nhà tr??ng, hy v?ng các em s? phát huy ???c tinh th?n nhi?t huy?t c?a tu?i tr?, ?em nh?ng ?i?u ?? ???c h?c, ?? ???c th?c hành, th?c t?p ?? ?ng d?ng m?t cách t?t nh?t vào c?ng vi?c s?p t?i..

广西快3投注网站Ngay sau ?ó ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng ?? trao b?ng t?t nghi?p cho các h?c sinh sinh viên các l?p cao ??ng Khóa CD16 và trung c?p khóa 13.

Sau ?ay là m?t s? hình ?nh khác t?i bu?i l?:

ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng trao h?c b?ng cho sinh viên khóa CD16

ThS. Ph?m H?ng Phúc – Phó Bí th? ??ng ?y, Phó Hi?u tr??ng trao h?c b?ng cho sinh viên khóa CD17

C? Lê Th? Loan - Tr??ng phòng Tài chính - K? toán trao h?c b?ng cho tan sinh viên khóa CD18

Th?y Lê Thành Ng? – Phó Giám ??c Trung tam GDNN-GDTX H??ng Trà gi?y khen và ph?n th??ng t?t nghi?p cho h?c sinh sinh viên?

ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng trao b?ng t?t nghi?p cao ??ng cho sinh viên ngành C?ng ngh? K? thu?t giao th?ng

ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng trao b?ng t?t nghi?p cao ??ng cho sinh viên ngành C?ng ngh? K? thu?t ? t?

ThS. Nguy?n ??ng Th?ng – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng trao b?ng t?t nghi?p trung c?p cho h?c sinh các l?p trung c?p khóa 13

Các em h?c sinh sinh viên ch?p ?nh l?u ni?m v?i l?nh ??o và gi?ng viên Nhà tr??ng.