Chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 9/2019

广西快3投注网站Nhà tr??ng t? ch?c chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 9 n?m 2019 nh? sau:

STT KHóA KHAI GI?NG
1 303 B2 05/9/2019
2 304 B2 10/9/2019
3 221 C 22/9/2019
4 213 D 30/9/2019
5 213 E 30/9/2019
6 223 F 19/9/2019

?

Th?ng tin chi ti?t xin liên h?:

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
??a ch?: 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu?
S?T: 0234 3823044 - 0234 3884545