Chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 6/2019

广西快3投注网站Nhà tr??ng t? ch?c chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 6 n?m 2019 nh? sau:

STT KHóA KHAI GI?NG
1 299 B2 07/6/2019
2 60 B1 T? 07/6/2019
3 223 F 07/6/2019
4 220 C 07/6/2019
5 212 D 07/6/2019
6 212 E 07/6/2019
7 300 B2 19/6/2019
8 61 B1 T? 19/6/2019
9 221 C 19/6/2019
10 213 D 19/6/2019
11 213 E 19/6/2019

Th?ng tin chi ti?t xin liên h?:

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
??a ch?: 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu?
广西快3投注网站S?T: 0234 3823044 - 0234 3884545