Chiêu sinh các l?p lái xe ?t? tháng 05/2019

Nhà tr??ng t? ch?c chiêu sinh các l?p lái xe ? t? tháng 5 n?m 2019 nh? sau:

STT KHóA KHAI GI?NG
1 297 B2 03/5/2019
2 58 B1 T? 03/5/2019
3 222 F 03/5/2019
4 218 C 03/5/2019
5 210 D 03/5/2019
6 210 E 03/5/2019
7 298 B2 13/5/2019
8 59 B1 T? 13/5/2019
9 219 C 13/5/2019
10 211 D 13/5/2019
11 211 E 13/5/2019
12 223 F 13/5/2019

Th?ng tin chi ti?t xin liên h?:

Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?
??a ch?: 365 ?i?n Biên Ph?, thành ph? Hu?
S?T: 0234 3823044 - 0234 3884545