Th?ng báo ngh? t?t Nguyên ?án K? H?i

广西快3投注网站Th?c hi?n K? ho?ch ?ào t?o các trình ?? s? c?p, trung c?p, cao ??ng và ??i h?c liên th?ng c?a Tr??ng Cao ??ng Giao th?ng Hu?;

Hi?u tr??ng th?ng báo cho t?t c? h?c sinh, sinh viên c?a các trình ?? trung c?p, cao ??ng và ??i h?c liên th?ng c?a Nhà tr??ng ???c ngh? h?c trong d?p T?t Nguyên ?án K? H?i, c? th? nh? sau:

1. Th?i gian ngh? h?c: T? ngày 28/01/2019 ( nh?m ngày 23/12 n?m M?u Tu?t) ??n h?t ngày 17/02/2019 (13/01 n?m K? H?i)

2. Ngày 18/02/2019 (nh?m ngày 14/01 n?m K? H?i) các l?p b?t ??u ?i h?c l?i bình th??ng.

广西快3投注网站3. Riêng các l?p trình ?? s? c?p th?c hi?n theo l?ch h?c Tu?n.

广西快3投注网站?? ngh? các khoa, phòng, trung tam th?ng báo cho giáo viên, h?c viên, h?c sinh, sinh viên tri?n khai th?c hi?n./.