Th?ng báo ngh? t?t D??ng l?ch 2019

???c s? nh?t trí c?a ??ng ?y, Hi?u tr??ng Nhà tr??ng th?ng báo cho t?t c? các h?c viên h? s? c?p, h?c sinh h? trung c?p, sinh viên h? cao ??ng và h? liên th?ng th?i gian ngh? T?t D??ng l?ch 2019 c? th? nh? sau:

- H?c sinh các l?p TCCN khóa 13, sinh viên các l?p h? cao ??ng và liên th?ng ???c ngh? h?c t? th? Hai (31/12/2018) ??n h?t ngày th? Ba (01/01/2019)

- Sinh viên các l?p cao ??ng khóa CD18 th?c hi?n l?ch thi h?c k? theo k? ho?ch c?a Nhà tr??ng.

- H?c viên h? S? c?p h?c theo l?ch h?c tu?n.

广西快3投注网站?? ngh? các khoa th?ng báo cho giáo viên, h?c viên, h?c sinh, sinh viên và các phòng, trung tam có liên quan tri?n khai th?c hi?n./.