Th?ng báo thay ??i k? ho?ch h?c t?p cho các l?p trong tu?n l? Nhà giáo Vi?t Nam

Nh?m t? ch?c t?t các ho?t ??ng chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam trong 02 ngày: 16 và 20 tháng 11 n?m 2018. ???c s? nh?t trí c?a ??ng ?y và Hi?u tr??ng Nhà tr??ng, Phòng ?ào t?o th?ng báo cho t?t c? các l?p h? s? c?p, sinh viên h? cao ??ng và liên th?ng k? ho?ch h?c t?p nh? sau:

广西快3投注网站- Các l?p h? Cao ??ng ???c ngh? h?c vào 02 ngày: th? Sáu (16/11/2018) và th? Ba (20/11/2018)

广西快3投注网站- Các l?p liên th?ng h?c theo k? ho?ch.

- Các l?p h? S? c?p h?c theo l?ch h?c tu?n.

?? ngh? các khoa th?ng báo cho giáo viên, h?c viên, sinh viên và các phòng, trung tam có liên quan tri?n khai th?c hi?n./.